غدیر
جهش تولید
امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399

· انجام كليه امور پرسنلي ، استخدامي،انتصاب، بازنشستگي ، رفاهي ، بيمه ، ارزيابي و آموزش كاركنان و ساير امور مرتبط.

· انجام كليه امور مربوط به صدور احكام كارگزيني مديران، كارشناسان و كاركنان و احكام بازنشستگي و نگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي آنها و همچين امور مربوط به حضور و غياب كاركنان و انجام مقدمات رسيدگي به تخلفات كاركنان.

· دريافت و ثبت مكاتبات وارده و صادره و ارسال الكترونيك و توزيع آنها به مبادي ذيربط و همچنين تلاش در جهت بايگاني نامه‌ها، اسناد و ضبط و حفظ لاشه‌هاي اسناد و نامه‌هاي بخش‌هاي مختلف و همكاذي و هماهنگي در استفاده از نرم‌افزارهاي كارا به منظور سرعت و دقت بيشتر.

 

· برنامه‌ريزي و مديريت بر حسن ارائه خدمات عمومي نظير خدمات ترابري، خدمات همايش‌ها و مراسم، امور تداركاتي جهت تامين سوخت و آب و برق،‌

ارائه خدمات پشتيباني مورد نياز كاركنان در طول ماموريت‌ها و امور نظافت، طبخ غذا و ... براساس مفاد قرارداد و حفظ حقوق معاونت.


. مطالعه و تدوين  برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت بر اساس سياست‌ها، اهداف كمي و كيفي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

· تنظيم و تدوين سند‌هاي راهبري در خصوص توسعه و پشتيباني فناوري اطلاعات و ارتباطات بمنظور پياده‌سازي سياست‌هاي معاونت علمي و فناوري

رياست‌جمهوري

· طراحي ،‌استقرار ، راهبري و پشتيباني نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات در معاونت علمي و فناوري و واحد هاي تابعه و مطالعه در خصوص بسط آن به سراسر كشور .

· همكاري لازم با ستاد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور .

· برنامه‌ريزي، ايجاد و توسعه امكانات و زيرساخت‌هاي الكترونيكي مورد نياز براي تمامي حوزه‌هاي كاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري

و دستگاه‌هاي تابعه جهت انجام مأموريت‌هاي خود.

· تلاش در جهت توسعه تعاملات الكترونيكي بين دستگاه هاي مختلف علم و فناوري

· بررسي پيشنهادات و راه‌كارهاي فني و عملياتي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات – ارائه شده به معاونت يا واحد هاي تابعه– تلاش در جهت بهره گيري و تطبيق آن با سياست‌هاي موجود در كشور و در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري

· استقرار سيستم مديريت تأمين امنيت اطلاعات و ارتباطات در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و واحد هاي تابعه

· مديريت بهره‌مندي و بهره‌وري از شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي ملي و جهاني در معاونت علمي و فناوري‌ رياست‌جمهوري و واحد هاي تابعه

· نظارت و ارائه مشاوره در خصوص تهيه سيستم‌هاي نرم‌افزاري و ارتباطي به حوزه‌هاي مختلف در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و واحد هاي تابعه

· بررسي طرح‌ها و آيين‌نامه‌هاي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه پيشنهاد توسط معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري

· استقرار سامانه ملي و جامع مديريت الكترونيكي حمايت‌هاي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري

· استقرار سامانه ملي و جامع مديريت امور علمي و پژوهشي كشور

· نظارت و ارزيابي سامانه‌هاي فعال در حوزه علم، فناوري و پژوهش

ساماندهي، نگهداري و بروز‌رساني پايگاه‌هاي اينترنتي اطلاع ‌رساني معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت