گزارش مروری بر سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت مستقیم آنهل گنزالز سانز، رئیس واحد علم، فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آنکتاد) و توسط تیم متخصصین با سرپرستی مایکل لیک (مسئول هماهنگی پروژه آنکتاد) تهیه شده است. فصول محتلف گزارش توسط مارتین شاپر از موسسه آمار یونسکو، توماس اندرسون، مدیر موسسه بین المللی اقتصاد دانش بنیان و توسعه بنگاه ها، ایوا دانتاس، مشاور و محقق مرکز تحقیقات سیاست علم وفناوری، دانشگاه ساسکس و کاترین استوکس، ماشور برای زیست فناوری تهیه شده اند. گزارش حاضر توسط آنکتاد و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران تهیه شده است.