در دهه چهارم از عمر پر برکت انقلاب اسلامی که به عنوان "دهه عدالت و پیشرفت" نامگذاری شده است، با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی، ضرورت توجه بیش از پیش به سرمایه های انسانی و دانشی در برنامه های توسعه کشور و استفاده از این ذخیره بیپایان برای همه صاحبنظران پیشرفت کشور اثبـات و بـه گفتمان قالب ایرانیان تبدیل شده است. حرکت از اقتصادی مبتنی بر منـابع نفتـی بـه سـمت اقتصـادی دانـش بنیـان و صادراتمحور از سیاستهای اصلی دولت تدبیر و امید است و همت اساسی مدیران در دولت یازدهم، بدرقه اقتصاد نفتی است. صاحبنظران معتقدند، تحقق سیاستها و اهداف، نیازمند تحولی معنادار در بینش، رویکرد، اولویت و سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی توسعه علمی و فناورانه کشور است. بر این اساس، معاونت علمیوفناوری ریاسـت جمهوری بهعنوان نهادی فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، مأموریت اساسی خود را تلاش برای بازتعریف این انگارهها و سازوکارها بر مدار دو مفهوم اساسی" اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان" استوار نموده است. در این مسیر، علیـرغم تمـام دشواریها و پیچیدگیهای ساختاری، فرهنگی و اجرایی پیشروی شکلگیری اقتصاد دانشبنیان، تلاش کـرده تـا بـا تدوین سیاستهای جامع و جلب مشارکت ذینفعان کلیدی در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی گامهای موثری در راستای شکل گیری اکوسیستم نوآوری در فضای اقتصادی اجتماعی کشور برداشته شود. از جمله این سیاستها تکمیل ابزارهای حمایتی از توسعه تجاریسازی علم و فناوری به ویژه شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان است. در کنار این سیاست، توجه ویژه به تحریک تقاضا و بازارسازی برای این شرکتها و تکمیل زنجیرههای مختلف تجـاری سـازی (مانند تامین مالی،مالیات، گمرک، بیمه و استاندارد و خدمات صادراتی و...) در دست پیگیری است و اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است. برای مرور فعالیتهای معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در دوسال گذشته، چند محور کلیدی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا توسعه فناوریهای راهبردی و کلیدی به ویژه فناوریهـای همگـرا کـه در قالب اولویتهای ملی و نقشه جامع علمی کشور در حال پیگیری جـدی اسـت . دومـین محـور بـر فعالسـازی تمـامی ظرفیتهای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و ورود این شرکتها به عرصه اقتصاد متمرکز شده است. توسعه تجاریسازی فناوری، افزایش توان دیپلماسی فناوری، توسعه فرهنـگ اقتصـاد دانـش بنیـان و مشـارکت فعـال در سیاستگذاری و فرهنگسازی حوزه علم و فناوری و نوآوری دیگر محورهای کلیدی فعالیتهای معاونـت هسـتند.