سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 02 بهمن 1399

 

در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری،  قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب 127675/ت 50642 هـ کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری براساس بخشنامه 13427/93/200 مورخ 07/10/1393 در معاونت علمی و فناوری تشکیل شده است.

کمیته ‏های ساختار و فناوری‏های مدیریتی و  کمیته مدیریت عملکرد، در اجرای  برنامه های اصلاح نظام اداری در  این دفتر راهبری میگردند و دبیری این کمیته ها در این این دفتر قرار دارد. در این راستا دو برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت و همچنین خدمات عمومی در فضای رقابتی در دستور کار کمیته ساختار و فناوری‏های مدیریتی قرار گرفته و در دفتر برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری اقدامات شایسته ای برای دستیابی به سیاست چابک سازی، خدمات رسانی و منطقی ساختن نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز صورت پذیرفته است:

از آنجا که تحقق کامل اهداف سازمانی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. از این روی  یادگیري سازمانی اهمیت ویژه ای داشته و  تدوین اقدامات گسترده در راستای افزایش این یادگیری در اولویت برنامه ریزی های آموزشی قرار داردمعاونت علمی و فناوری به عنوانی سازمانی یادگیرنده و جوان بر ایجاد فرصتهاي یادگیري برابر براي کارکنان خود تمرکز کرده است و هدف بلند مدت آن تقویت روحیه یادگیری سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان در به اشتراک گذاری دانش سازمانی و ایجاد جریان پویای اطلاعاتی در سازمان است. از این روی برنامه های آموزشی مدونی برای به روز نگه داشتن دانش سازمانی کارکنان تدوین شده است و برگزاری آموزش های تخصصی  با همکاری دانشگاه های مطرح تهران در دستور کار این معاونت است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت آموزش مباحث نو مطرح شده در تقویت عناصر فعال در زیست بوم نوآوری با همکاری واحد های تخصصی ارائه آموزش های تخصصی به فعالان این حوزه برنامه ریزی شده و انجام می­گیرد.

همچنین طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات در ابعاد کیفیت و کمیت،  اصلاح فرآیندهای اختصاصی مشترک و مورد عمل و طراحی و راهبری مدلهای مدیریتی مانند نظامهای پیشنهادات و استقرار نظام پیشنهادات در معاونت از جمله فعالیت های این دفتر  در  وظایف کمیته مدیریت عملکرد بوده که در این دفتر پیگیری میشوند.

تدوین و مستند سازی خدمات ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری و درج آن در پورتال معاونت علمی و فناوری به نحو شایسته برای در دسترس بودن خدمات الکترونیکی به ذینفعان  در این دفتر انجام پذیرفته است.

از سوی دیگر تنظیم جداول مربوط به ردیف‌های بودجه ای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برمبنای مکانیسم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی سنواتی برای اجرای برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی، با هدف چالاک سازی از دیگر اقدامات این دفتر است.

انعقاد موافقتنامه با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و سایر مراکز مرتبط با علم و فناوری، تهیه وتنظیم موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه و مبادله آن‌ها در سامانه مبادله موافقت نامه، تخصیص تسهیلات به شرکت ها از طریق صندوق های پژوهش و فناوری و با هدایت معاونت در این دفتر صورت پذیرفته است.

آمار و اطلاعات دقیق و به روز از جمله ابزارهاي مهم برنامه ریزي و سیاسـت گـذاري و سـنجش سیاست­هاي اتخاذ شده به شمار می­آید. بنابراین تهیه و پایش اطلاعات قابل اعتماد، بخـشی از فعالیت­هاي ضروري و مهم در فرایند تصمیم سازي تلقی می شود. نظـام منـد کـردن، ساماندهی و اتخاذ روش هاي علمی و مناسب در فرایند تولید داده هـاي آمـاري اجتناب ناپذیر است. از این روی این دفتر نسبت به استقرار نظام آمار و اطلاعات اقدام نموده و به ارائه خدمت به واحد های داخلی می­ پردازد.

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت