سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

موظف شدن دستگاههای بخشی (از جمله معاونت علمی و فناوری رییس جمهور) به تهیه و ارائه برنامه های اجرایی ملی منطبق با رسته شغلهای اولویت دار مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار در این آیین نامه مورد توجه بوده است.

تاریخ تصویب : 1396/08/17

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت