سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

آیین نامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

بر مبنای این مصوبه مدیریت اجرای برنامه های آیند ه نگاری بر عهده معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در سطح ملی مسئولیتهایی به عهده دارد.

تاریخ تصویب : 1394/12/19

مرجع تصویب : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت