سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

آیین نامه اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (502)

در این مصوبه، که به منزله ی شیوه نامه ی اجرایی هزینه کرد پژوهشی و توسعه فناوری دستگاههای اجرایی موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است، مراکز پژوهشی و فناوری به این صورت تعریف شده اند: دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی؛ مؤسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکتهای دارای تأییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات. همچنین به این منظور، فعالیتهای تحقیق و توسعه در این مصوبه تعریف و دسته بندی شده است.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت