سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

بر اساس این دستورالعمل، ضمانت نامه های صادره از طرف صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی مورد پذیرش کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی خواهد بود. همچنین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ضمن داشتن مسئولیت تضامنی ضمانت نامه های صادره توسط صندو قهای پژوهش و فناوری غیردولتی از طریق ضمانت صندوق نوآوری و شکوفایی، موظف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیئت وزیران ارائه کند.

تاریخ تصویب : 1394/09/22

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت