سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

سند راهبردی کشور در امور نخبگان

ماموریت معاونت علمی وفناوری در حوزه نخبگان مصوبه سند راهبردی کشور در امور نخبگان موضوع جلسه 248 مورخ 1391/07/11 شورای انقلاب فرهنگی ، بنیاد ملی نخبگان ( که رئیس آن معاون علمی وفناوری رئیس جمهور است) را مکلف نموده است تا سیاستهای اجرایی سند را تدوین و ساز و کار تحقق اهداف سند را طراحی کند. این سند جهت اجرا و نیز فرهنگ سازی به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شده است. مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب جلسه ۲۴۸ مورخ 1391/7/11 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بند د فصل چهارم . الزامات اجرایی: به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی سند اقدام های زیر انجام می شود: ۱ـ بنیاد ملی نخبگان با ایجاد ساز و کارهای مشخص، ضمن انجام تصمیم گیری های لازم و ابلاغ مصوبات، وظیفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهده دارد. بند ج. فرهنگ سازی و اجرا : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دستگاه متولی شناسایی شده است. فصل۴. چارچوب نهادی و الزامات اجرایی در نظام نخبگانی کشور در این سند، بنیاد ملی نخبگان (که رئیس آن معاون علمی و فناوری رییس جمهور است) مکلف شده است تا سیاست های اجرایی، سند را تدوین و ساز و کار تحقق اهداف سند را طراحی کند. این سند جهت اجرا و نیز فرهنگسازی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ شده است.

تاریخ تصویب : 1391/07/11

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت