سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

سیاست‌ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری را با حضور برخی افراد از جمله معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل داده است. بند 7 ماده 8- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری یا نماینده تام الاختیار ایشان سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری ؛مصوب جلسه ۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

تاریخ تصویب : 1395/10/14

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت