سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان

بر مبنای این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان و پروانه بهر ه برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در برخی موارد در محدوده شهرها اقدام نمایند. بر این اساس، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید. همچنین، برای بهره مندی از این امکانات، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت 46513 ه مورخ 1391/8/21 تعیین می شوند. در نهایت بر مبنای ماده 6 این مصوبه، تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آن ها در فهرست رده بندی پیوست این مصوبه ذکر نشده و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهر ه برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده 7 تصویب نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 1390/4/15 با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

تاریخ تصویب : 1394/08/24

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت