سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

مأموریت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در حوزه توسعه فناوری های اولویت دار

ماموریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در حوزه توسعه فناوریهای اولویت دار که وظیفه برنامه ریزی، اجرا، پایش و نظارت برنامه ها و اقدامات ملی این حوزه از طرف ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر عهده معاونت علمی قرار داده شده است. سند سیاستهای و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو، سند تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری ، سند جامع توسعه هوافضا کشور، سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ، سند ملی علوم وفناوری سلول های بنیادی . وظیفه برنامه ریزی، اجرا، پایش و نظارت برنامه ها و اقدامات ملی این حوزه از طرف ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر عهده معاونت علمی قرار داده شده است.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب : ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت