سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

مصوبه مأموریتهای جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور

مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشورشماره۱۳۱۷۵/۹۴/دش 1394/8/19 جهاد دانشگاهی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه ۵۶ مورخ 1393/9/25 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است؛ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می شود. با استناد به بندهای «ب» و «ج» از بخش اول فصل پنجم و اجرای اقدام ملی ۲ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور و براساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، همچنین در راستای اجرایی سازی اقدام های ملی ۱، ۳، ۱۳ و ۱۴ از راهبرد کلان ۳، اقدام ملی ۱۰ از راهبرد کلان ۵، اقدام ملی ۸ از راهبرد کلان ۶؛ اقدام ملی ۱ از راهبرد کلان ۸، اقدام های ملی ۸ و ۱۰ از راهبرد کلان ۱۰، راهبرد ملی ۱ از راهبرد کلان ۳ و راهبردهای ملی ۱، ۲، ۶ و ۷ از راهبرد کلان ۲ نقشه جامع علمی کشور ؛این مصوبه مواردی را مرتبط با شرکتهای دانش بنیان به عنوان مأموریت جهاد دانشگاهی مطرح نموده است: مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرحهای توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکتهای صنعتی بزرگ، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط . ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرحهای کلان ملی پژوهشی و دستیابی به فناور ی های اولویت دار در حوز ه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذیربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگا هها و مؤسسات پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان.

تاریخ تصویب : 1393/09/25

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت