شفاف سازی تقاضا،‌ پیش نیاز تطبیق عرضه و تقاضای فناوری

17 خرداد 1393 در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو مطرح شد

شفاف سازی تقاضا،‌ پیش نیاز تطبیق عرضه و تقاضای فناوری

sd