افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با اقدامات فناورانه و همت کشاورزان محقق شد

1 مهر 1398

افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با اقدامات فناورانه و همت کشاورزان محقق شد

بهره‌وری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مطرح است. شاخصی که ظرف 10 سال گذشته در کشور روندی صعودی را طی کرده است.