ظرفیت های استان بوشهر کارکرد بین المللی دارد

13 مهر 1398

ظرفیت های استان بوشهر کارکرد بین المللی دارد

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت های بسیاری با کارکرد استانی و حتی کارکرد ملی و بین المللی دارد گفت: بسیاری از سرمایه گذاری های استراتژیک در استان بوشهر انجام شده است.