دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان ادبی > شیوه نامه شناسايی و پشتيبانی از برگزيدگان ادبی كشور 
شیوه نامه شناسايی و پشتيبانی از برگزيدگان ادبی كشور

                                                 

باسمه تعالي

 شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور

مقدمه

 به استناد تبصرة 2 از مادّة 3 ، تبصرة 3 از مادّة 4 و تبصرة مادّة 5 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي كشور» و به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشمولان آيين‌نامه، اين شيوه‌نامه تدوين و تصويب مي‌شود:

  

مادّة1: تعريف‌ها

 براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. فرهنگستان: منظور فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.

ج. آيين‌نامه: منظور «آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور» مصوّب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 7/5/1394 است.

د. ادبيات: منظور هر يك از حوزه‌هاي ادبي شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌هاي زباني و ادبي (از جمله: نويسندگي، ويرايش، آموزش زبان فارسي، ترجمه، زبان‌شناسي و پژوهش زباني‌وادبي)» در زبان فارسي است.

هـ . برگزيدة ادبي: منظور هر يك از واجدان شرايط «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» مطابق مفاد آيين‌نامه است.

و . رويداد ادبي: منظور هريك از مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر در حوزة زبان و ادبيات است‌كه به تأييد كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

ز. نهاد ادبي: منظور هريك از نهادهاي حرفه‌اي ـ تخصصي در حوزة ادبيات از قبيل انجمن‌هاي ادبي، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط است.

ح. شوراي شناسايي: منظور شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي، موضوع مادّة 3 شيوه‌نامه است.

 

مادّه2: شناسايي برگزيدگان ادبي

 

2-1. مستعدان برتر ادبي: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ1 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي بند 3ـ1 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي بند 3ـ1 بر اساس جدول 1 صورت مي‌پذيرد.

2-2. سرآمدان ادبي: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ2 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي بند 3ـ2 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي بند 3ـ2 بر اساس جدول 2 صورت مي‌پذيرد.

تبصرة 1: دريافت دست‌كم 150 امتياز از جدول 1 براي مستعدان برتر ادبي و دست‌كم 300 امتياز از جدول 2 براي سرآمدان ادبي ضروري است.

تبصرة 2: شوراي شناسايي مجاز است ساير مصاديق مربوط به فعاليت‌ نخبگاني ادبي را شناسايي و براي لحاظ در مقررات به بنياد پيشنهاد كند.

 

مادّة 3: شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي

به منظور انطباق ويژگي‌هاي متقاضي با مقررات بنياد و تعيين مصاديق برگزيدگان ادبي، «شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي» مطابق مادّة 4 آيين‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون علمي و پژوهشي فرهنگستان

ج. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

د. يكي از معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري  با انتخاب وزير ذي‌ربط

هـ . يكي از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير ذي‌ربط

و. رئيس حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي (يا يكي از معاونان ايشان)

ز. سه تن از صاحب‌نظران حوزة ادبيات

 

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: اعضاي بند «ز» از ميان اعضاي هيئت‌علمي حوزه‌هاي مختلف ادبيات و نيز اديبان برجستة‌كشور با پيشنهاد فرهنگستان و تأييد بنياد به مدّت دو سال منصوب مي‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 3: دبيرخانة شورا در حوزة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد تشكيل مي‌شود و يكي از مديران اين معاونت، وظيفة دبيري جلسه‌هاي شورا را بر عهده دارد.

تبصرة 4: دبيرخانة شورا وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پيگيري اجرايي آن را بر عهده دارد.

  

مادّة 4:كارگروه‏ تخصصي ادبي

 براي بررسي تخصصي درخواست‌هاي دريافتي در حوزه‌هاي مختلف ادبيات، «كارگروه تخصصي ادبي» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. دبير شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي (رئيس‌كارگروه)

ب. نمايندة فرهنگستان (به انتخاب معاون علمي و پژوهشي فرهنگستان)

ج. نمايندة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورا)

د. دو تن از صاحب‌نظران ادبيات بنا به موضوع مورد بررسي دركارگروه (به انتخاب بنياد)

 

تبصرة 1: اعضاي كارگروه با حكم رئيس شوراي شناسايي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 2: دبيرخانةكارگروه در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، ارزيابي اولية آنها، تطبيق مدارك با مقررات و ارائة نتايج به شورا را بر عهده دارد.

تبصرة 3: اعضاي بند «د» بر اساس حوزه‌هاي ادبي (در مجموع شش نفر) انتخاب و منصوب مي‌شوند و براي شركت در هر جلسه، به تناسب پرونده‌هاي مورد بررسي، از اعضاي متناظر دعوت مي‌شود.

 

مادّة 5: فرايند شناسايي

5 ـ1. رئيس بنياد هر ساله تعداد برگزيدگان ادبي را در دو ردة «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» اعلام مي‌كند.

5 ـ2. پس از اعلام فراخوان، بنياد اطلاعات مربوط به متقاضيان را گردآوري و سامان‌دهي مي‌كند.

5 ـ3. كارگروه‏ تخصصي ادبي، مستندات دريافتي را با مقررات تطبيق و امتياز هر يك از متقاضيان را تعيين و به شوراي شناسايي اعلام مي‌كند.

5 ـ4. شوراي شناسايي، پس از بررسي نتايج، برگزيدگان را تعيين و به رئيس بنياد اعلام مي‌كند.

5 ـ5. رئيس بنياد بر اساس ظرفيت سالانه، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند.

 

تبصرة 1: متقاضيان از طريق معرفي نهادهاي ادبي يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.

تبصرة 2: برگزيدگان پس از دست‌كم هفت سال از آخرين انتخاب، مي‌توانند دوباره در فرايند ارزيابي شركت كنند. براي اين افراد، به‌جز پيشينة تحصيلي و تخصص‌هاي علمي در زمينة ادبيات، تنها فعاليت‌هاي جديدشان مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.

 

مادّه 6: پشتیبانی

 6ـ1. پشتيباني از مستعدان برتر ادبی: به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای آنان، تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ قیصر»، به‌گرامی­داشت شأن ادبي «مرحوم قیصر امین­پور»، به آنان اعطا می­شود:

الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر استادان رشتۀ تخصصی ادبی

ب.  اعتبار ادبي براي‌ تأمين‌كمك‌هزينة «اشتراك نشريات ادبي داخلي‌وخارجي»، «عضويت در مجامع ادبي داخلي و خارجي»، «خريد آثار ادبي»، «شركت در مجامع ادبي داخلي» و ساير موارد مشابه

ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر

د . درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی

هـ . تسهیلات فرهنگی و رفاهي­: شامل هدية ازدواج،کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي، گردش‌گري ملّي و مشابه آن

 

6ـ2. پشتيباني از سرآمدان ادبی: به‌منظور تکریم سرآمدان ادبی و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ بيهقي»، به گرامی‌داشت شأن ادبی «مرحوم ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي»، به آنان اعطا می­شود:

الف. اعتبار ادبی: به‌منظور ارتقای فعالیت­های ادب‌پژوهی، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، اشتراك نشريات ادبي داخلي و خارجي، عضويت در مجامع ادبي داخلي و خارجي، خريد آثار ادبي و موارد مشابه

ب. امکان پذیرش سالانه سه ادب­آموز يا سه پژوهشگر پسادکتری با استفاده از اعتبارات بنیاد

ج. اعتبار مالي براي شركت در مجامع ادبي داخلي و خارجي

د . تسهیلات فرهنگی­ و رفاهي: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي،گرش‌گري ملّي، تسهيلات مسكن، بيمه و مشابه آن

هـ . اعطای تسهيلات برای استفاده از امکانات ادبی، فرهنگي و هنري در سطح کشور

و. تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد ادبي در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیة فیلم، مصاحبه و ...)

 

 تبصره: سقف ریالی تسهیلات این مادّه، ساليانه از سوی رئيس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه اعطا می­شود.

 

مادّه 7: تفسير مفاد

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحي نظام اجرايي شيوه‌نامه و نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است و لازم است در هر سال، گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه و ارائه كند.

 

مادّه 8: تصويب و اجرا

 اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت مادّه و دوازده تبصره پس از تأييد شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.


جدول 1: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي مستعدان برتر ادبي

رديف

معيار

سنجه

بيشينة امتياز

توضيح

1

پيشينة تحصيلي

·   برگزيدة آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها شامل:

دورة كارشناسي (حداكثر 10 امتياز)

دورة كارشناسي ارشد (حداكثر 10 امتياز)

دورة دكتري (حداكثر 10 امتياز)

30

در آزمون دورة كارشناسي حداكثر 100 نفر اول و در آزمون‌هاي ديگر حداكثر 10 نفر اول لحاظ مي‌شوند.

·   برگزيدة كشوري المپياد ادبي دانش‌آموزي (حداكثر 20 امتياز)

·   برگزيدة كشوري المپياد ادبي دانشجويي (حداكثر 20 امتياز)

40

رتبه‌هاي اول تا سوم فردي

·   دريافت جايزة تحصيلي بنياد (به ازاي هر سال 10 امتياز)

60

در رشته‌هاي علوم انساني

·   دانش‌آموختة برتر مطابق ضوابط بنياد (حداكثر 20 امتياز در هر دورة تحصيلي)

60

در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات خارجي يا زبان‌شناسي

·      دارا بودن دانشنامة دكتري تخصصي/ سطح 4 حوزة علميه/ نشان درجة 1 هنري (30 امتياز)

·      دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد/ سطح 3 حوزة علميه/ نشان درجة 2 هنري (20 امتياز)

·     دارا بودن دانشنامة كارشناسي/ سطح 2 حوزة علميه/ نشان درجة 3 هنري (15 امتياز)

30

·  دانشنامه دريكي از رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات خارجي و زبان‌شناسي لحاظ مي‌شود.

·    نشان هنري در حوزة ادبيات داستاني و شعر لحاظ مي‌شود.

2

فعاليت‌هاي ادبي

شعر

·   نگارش‌ ديوان شعر با مضامين عالي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·   برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر مورد حداكثر 25 امتياز)

·   تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

·   عضويت در مجامع معتبر ادبي ملّي و بين‌المللي (حداكثر 5 امتياز)

200

·   همگي فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

 

·   امتياز تأليف، تصنيف و تصحيح انتقادي، مطابق ضوابط ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.

 

·   تشخيص كيفيت فعاليت‌ها بر عهدة كارگروه است.

 

·   اعتبار مجامع ادبي (ملّي و بين‌المللي) بايد به تأييد بنياد رسيده باشد.

داستان

·   نگارش كتاب فاخر داستاني (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50  امتياز )

·   نگارش كتاب فاخر داستانيِ بلند (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 100 امتياز)

·    برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر مورد حداكثر 25 امتياز)

·   تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

·   عضويت در مجامع معتبر ادبي ملّي و بين‌المللي (حداكثر 5 امتياز)

تخصص‌هاي زباني و ادبي

·   تصنيف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني‌ وادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·   تصحيح انتقادي كتاب‌هاي ادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·   تأليف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·   ترجمة‌كتاب فاخر ادبي به زبان فارسي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·   سرپرستي يا داشتن نقش مؤثر در اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي ادبي كه موفقيت اجراي آن به تأييدكارفرما رسيده باشد (هر مورد تا 15 امتياز)

·   انتشار مقاله در مجلات معتبر پژوهشي در حوزة ادبيات (هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

·   سرپرستي، نويسندگي و ويراستاري مقالات در دانشنامه‌ها و  فرهنگ‌نامه‌ها (هر مورد تا 15 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

·   برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر رويداد حداكثر 25 امتياز)

·   تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

·   عضويت در مجامع ادبي ملّي و بين‌المللي معتبر (حداكثر 5 امتياز)

 

توضيح

بيشينة امتياز

سنجه

معيار

رديف

·    آثار تخصصي بايد در حوزة داستان، شعر، ويرايش، نقد ادبي، پژوهش‌هاي زباني‌و ادبي، ترجمه و آموزش زبان باشد.

 

·    امتياز تأليف، تصنيف و تصحيح انتقادي، مطابق ضوابط ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت‌علمي تعريف مي‌شود.

 

·    تشخيص‌كيفيت فعاليت‌ها بر عهدة‌كارگروه است.

300

 

·   نگارش‌ ديوان شعر  با مضامين عالي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 80 امتياز)

شعر

آفرينش آثار ادبي

1

 

·     نگارش كتاب فاخر داستانيِ بلند (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 150 امتياز)

·     نگارش كتاب فاخر داستاني (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 80 امتياز)

داستان

·   تصنيف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·   تصحيح انتقادي‌كتاب‌هاي ادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·   تأليف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·   ترجمة‌كتاب فاخر ادبي به زبان فارسي (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

تخصص‌هاي زباني و ادبي

·   همة فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

 

250

·   ترجمه و انتشار آثار فرد به زبان غيرفارسي در خارج ازكشور (هر اثر حداكثر 50 امتياز)

·   برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر رويداد حداكثر 25 امتياز)

·   داوري يا عضويت در كميته‌هاي تخصصي رويدادهاي معتبر ادبي(هر مورد تا 10 امتياز)

·   سخنراني‌ اصلي/كليدي/ مدعوّ در مجامع معتبر ادبي داخلي و خارجي (هر مورد تا 10 امتياز)

·   نقد و تحليل آثار فرد به صورت‌كتاب مستقل (هر مورد تا 5 امتياز)

·   پايان‌نامه دربارة فرد يا آثار وي (هر مورد 5 امتياز)

·   نقد و تحليل آثار فرد در مطبوعات (هر مورد 2 امتياز)

·   چاپ اثر در كتاب‌هاي درسي (هر مورد 10 امتياز)

·   ساخت فيلم يا مجموعه‌هاي نمايشي از آثار فرد (هر مورد تا 10 امتياز)

·   برگزاري نكوداشت، چاپ يادنامه، جشن‌نامه، ساخت فيلم يا مجموعه‌هاي نمايشي دربارة فرد (هر مورد تا 10 امتياز)

اشتهار ادبي

2

·    همة فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

80

·   توجه به ارزش‌هاي اسلامي، انقلابي و ايراني در آثار (تا 20 امتياز)

·   تأسيس و مديريتِ نهادهاي ادبي داخلي/ خارجي (هر مورد تا 15 امتياز)

·   همكاري مؤثر با نهادهاي مرتبط با زبان فارسي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش ، رايزني‌هاي فرهنگي در خارج از كشور و مشابه آنها) (هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 20 امتياز)

·   همكاريِ مؤثر و تخصصي در برگزاري رويدادهاي معتبر ادبي (هر مورد تا 10 امتياز)

·   تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها ، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

تلاش براي ترويج و ارتقاي زبان فارسي

3

جدول 2 (ادامه)

جدول 2: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي سرآمدان ادبي

 

رديف

معيار

سنجه

بيشينة امتياز

جدول 2: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي سرآمدان ادبي

توضيح

4

فعاليت‌هاي برجستة آموزشي و پژوهشي

·   تربيت شاگردان مبرّز دانشگاهي (هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 20 امتياز)

·   عضويت در مجامع معتبر ادبي ملّي/ بين‌المللي (حداكثر 5 امتياز)

·   برگزاري كرسي نظريه‌پردازي ادبي (هركرسي تا 30 امتياز)

·   سرپرستي يا داشتن نقش مؤثر در اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي ادبي كه موفقيت اجراي آن به تأييدكارفرما رسيده باشد (هر مورد تا 15 امتياز)

·   سرپرستي، نويسندگي و ويراستاري مقالات در دانشنامه‌ها و  فرهنگ‌نامه‌ها (هر مورد تا 15 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

·   سردبير نشريه‌هاي معتبر ادبي داخلي/خارجي (هر مورد 5 امتياز)

·   انتشار مقاله در مجلات معتبر پژوهشي در حوزة ادبيات (هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

100

·   همة فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

 

·   منظور از شاگرد مبرّز فردي است كه به عنوان برگزيدة ادبي/ دانش‌آموختة برتر بنياد شناخته شده يا در رويدادهاي ادبي برگزيده شده باشد.

 

·   اعتبار مجامع ادبي (ملّي و بين‌المللي) بايد به تأييد بنياد رسيده باشد.

5

تخصص علمي در زمينة ادبيات

·   دارا بودن دانشنامة دكتري تخصصي/ سطح 4 حوزة علميه/ نشان درجة 1 هنري (30 امتياز)

·   دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد/ سطح 3 حوزة علميه/ نشان درجة 2 هنري (20 امتياز)

 

30

·   دانشنامه دريكي از رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات خارجي و زبان‌شناسي لحاظ مي‌شود.

·   نشان هنري در حوزة ادبيات داستاني و شعر لحاظ مي‌شود.

 

 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601