چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانش آموختگان دانشگاهی > تسهیلات >  جایزه شهید احدی > شیوه نامه جایزه شهید احدی 
شیوه نامه جایزه شهید احدی

 

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامه بهره ­مندی دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصيل در دورۀ دکتری تخصصی

(جايزه شهيد احدی)

 

 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-1» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف تسهيل مسير تحصيلي دانش‌آموختگان برترِ دورة‌ كارشناسي‌ارشد در دورة دكتري تخصصي، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهي طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات ادامة تحصيل در دورة دكتري تخصصي در قالب «جايزة شهيد احدي»، به پاس توانمندي‌هاي علمي شهيد احمدرضا احدي، بهره­مند شوند.

مادّة1: تعاريف

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

د ‍.آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هيئت امناي بنياد در تاريخ 13/3/1394 است.

ه‍ . مؤسسة علمي: منظور هريك از مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

و. مؤسسة پذيرنده: منظور هريك از مراكزآموزش عالی و پژوهش ‌كشور است­كه بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليت مشغول است.

ز. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش كشور است.

ح. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان و مشمول بند «الف- 1» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

 

مادّة 2: شرايط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد مورد تأييد وزارت علوم / وزارت بهداشت و نيز دانش آموختگان دورة دكتري حرفه‌اي مورد تأييد وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می­توانند از جايزة شهيد احدي بهره­مند ‌شوند:

الف. بيش از سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور و بيش از شش سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور نگذشته باشد.

ب. دست‌كم 230 امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مندرج در جدول 1 و بيشترين امتياز را در قياس با ساير متقاضيان در دورة زماني بررسي كسب كرده باشند.

تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرايند شناسايي وارد مي‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

 

مادة 3: تسهيلات

مشمولان اين جايزه از مزاياي زير بهره‌مند مي‌شوند:

3ـ1. معرفي دانش‌آموختة برتر براي پذيرشِ بدون آزمون در دورة دكتري تخصصي به مؤسسه‌هاي پذيرنده (از طريق سازمان سنجش)

3ـ2. پرداخت بخشي از كمك ‌هزينة دورة دكتري تخصصي به مؤسسة پذيرنده

تبصرة 1: ميزان اعتبار كمك‌هزينة اعطايي به مؤسسه‌هاي پذيرنده، ساليانه از سوي رئيس بنياد تعيين و مطابق فرايند تدوين شده در بنياد اجرايي خواهد شد.

تبصرة 2: استفاده از اين تسهيلات براي دانش‌آموختة برتر، مانع بهره‌‌مندي وي از راتبه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نيست.

تبصرة 3: ظرفيت مذكور در مؤسسه‌هاي پذيرنده، به عنوان مازاد بر ظرفيتِ اصلي مؤسسه تلقي مي‌شود.

 

مادة 4: فرايند اجرا

فرايند شناسايي دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول اين جايزه به شرح زير است:

1.    رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

2.   فرد متقاضی، در بازه‌هاي زماني تعيين شده از سوي بنياد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

3.   پس از راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگان استانيِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي«كارگروه شناسايي دانش‌آموختگان‌برتر» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه) و حداكثر سه تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

4.   بنياد به برگزيدگان اطلاع رساني مي‌كند و آنان مجازند حداكثر پنج مؤسسة پذيرنده را براي ادامة تحصيل انتخاب و به بنياد اعلام كنند.

5.   سازمان سنجش پس از معرفي برگزيدگان از سوي بنياد، آنان را به مؤسسه‌هاي پذيرنده معرفي مي‌كند.

6.   مؤسسة پذيرنده، پس از مصاحبه با متقاضيان، نتيجة نهايي را به سازمان سنجش اعلام مي‌كند.

7.   بنياد پس از دريافت نتيجة نهايي، كمك هزينه را به مؤسسة پذيرنده پرداخت مي‌كند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه متقاضي به‌عنوان دانش‌آموختة‌برتر انتخاب نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

تبصرة 3: دانش‌آموختة‌برتر، تا چهار نيم‌سال تحصيلي بعد از برگزيده شدن، فرصت دارد در يكي از مؤسسه‌هاي علمي انتخابي پذيرش دريافت كند، در غيراين‌ صورت جايزة مذكور كان لم يكن تلقي مي‌شود.

 

مادّة 5: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه‌كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاريخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

دانلود فایل شیوه نامه

 

جدول 1: فعاليت‌هاي نخبگانيِ دانش‌آموختگان براي تسهيلات ادامة تحصيل در دورة دكتري (جايزة شهيد احدي)
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
 فعاليت‌هاي آموزشي  ميانگين كل دورة کارشناسی 25* (17 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري ا 40 تا 60 امتياز ا دانشجوي نمونة مقطع‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي به ترتيب 40 و 60 متياز (حداكثر 100 امتياز)
 فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی تا 50 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي‌ارشد (با مشاركت استاد راهنما) براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز حاصل از مقالات نشريات  100 امتياز و براي مقالات مجامع 50 امتياز است.
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی  تا 30 امتياز(هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر(داخلي و بين‌المللي) تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي‌ارشد بر اساس  ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در اجراي طرح پژوهشي 100 امتياز است.
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 فعاليت‌هاي فنّاورانه اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز
اختراع سطح 3 تا 70 امتياز
ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
مديرعامل شركت فناورانة داخلي  تا 75 امتياز به‌ازاي هر سال 
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر 30 امتياز  
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 100 امتياز به ازاي هر سال عضويت در انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 20 امتياز.
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي  تا 50 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي  تا 80 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط

 

ادامة جدول 1
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 230 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 60 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 180 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 110 امتياز
جوان رتبه اول تا 100 امتياز
رتبه دوم تا 80 امتياز
رتبه سوم تا 60 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز -
رتبه دوم تا 150 امتياز -
رتبه سوم تا 100 امتياز -
محقق جوان تا 100 امتياز -
محقق دانشجو تا 80 امتياز -
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز براساس مقررات بنياد
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  تا 100 امتياز -
دوم تا 80 امتياز -
سوم تا 60 امتياز -
المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 120 امتياز -
دوم تا 100 امتياز -
سوم تا 80 امتياز -
وزارت بهداشت اول  تا 120 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 100 امتياز
سوم تا 80 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 100 امتياز -
نقره  تا 80 امتياز -
برنز تا 60 امتياز -
ملي طلا  تا 60 امتياز -
نقره  تا 40 امتياز -
برنز تا 30 امتياز -
بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601