چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > نظام وظیفه تخصصی > غیرمقیم > شیوه نامه غیر مقیم 
شیوه نامه غیر مقیم

باسمه تعالي

 

 

شيوه‌نامه بهره ­مندی دانش‌آموختگان‌برتر ايرانی غيرمقيم

از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

 

 

مقدمه

به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 13/3/1394 و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي دانش‌آموختگان‌برتر ايرانيِ خارج از كشور در توسعة فعاليت‌هاي علمي، فنّاورانه و فرهنگي كشور، دانش‌آموختگان‌برترِ ايرانيِ غيرمقيم طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ج. دفتر امور بين‌الملل: منظور دفتر امور بين‌الملل بنياد است.

د. مؤسسۀ علمی: منظور هريك از مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

 ه‍. دانش­آموخته: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌هاي علمي، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور درصورت احراز شرایط زیر می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شوند:

الف. بیش­از شش سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد.

ب. كسب دست‌كم 400 امتياز در دورة دكتري تخصصي و 200 امتياز در دورة كارشناسي‌ارشد از جدول 1

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» و نيز دوره‌هاي «تخصص باليني، تخصص پزشكي و فوق تخصص» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ به‌ترتيب معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» و دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.

تبصرة 2: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، پروندة او در فرايند وارد مي‌شود و تصميم‌گيري نهايي دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروه موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

تبصرة 3: در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي، فرد بايد در ايران حضور داشته ومجاز نيست به تحصيل اشتغال داشته باشد.

تبصرة 4: در صورت ادامه تحصيلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي و در دورة تحصيلي ديگر، بهره‌مندي از مزاياي اين مادّه در پايان دورة بعد، منوط به احراز شرايط مذكور در اين شيوه‌نامه براي‌ مقطع جديد خواهد بود.

 

مادّة 3: تسهيلات

مشمولان اين تسهيلات با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل ‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي و كارت پايان خدمت دريافت مي‌كنند.

تبصرة 1: موضوع و مكان اجراي طرح­های این بند، بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلّح تعيين مي‌شود.

تبصرة 2: زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است كه براساس مدت زمان اجراي طرح تعيين مي‌شود.

تبصرة 3: مشمولان اين شيوه‌نامه مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت و پس از طي دورة آموزش نظامي، در دستگاه‌هاي غير نظامي به استخدام درآيند.

تبصرة 4: پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق با مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلّح صورت مي‌پذيرد.

 

مادّة 4 : فرایند اجرا

فرايند اجراي اين جايزه به شرح زير است:

الف. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد (دفتر امور بين‌الملل) بارگذاری می­کند.

ب. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات در دفتر امور بين‌الملل، «كارگروه نظام وظيفة غيرمقيم» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه)، نمايندة دفتر امور بين‌الملل، يك تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني و نمايندة ادارة كلّ حراست بنياد، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

ج. دفتر امور بين‌الملل اسامي برگزيدگان را پس از حضور آنان در ايران و تكميل كاربرگ «اطلاعات فردي دانش‌آموختة ‌برتر»، از طريق مبادي ذي‌ربط به ستادكلّ نيروهاي مسلّح معرفي مي‌كند.  

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقي پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

تبصرة 3: دبيرخانة كارگروه در دفتر امور بين‌الملل تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، بررسي پروندة متقاضيان، تشكيل جلسه‌هاي كارگروه، تنظيم صورت جلسه و تدوين گزارش دوره‌اي از اجراي شيوه‌نامه را برعهده دارد.

 

مادّة 5: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 6 : تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دوازده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و و اجراي آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

 

 


نكات عملياتي در محاسبة امتياز فعاليت‌هاي نخبگاني

 

الف. دانشگاه‌هايي كه براساس رتبه‌بندي موضوعي دانشگاه (در رشتة مورد بررسي) جزء400 دانشگاه‌برتر جهان هستند در نظر گرفته شوند.

ب. باتوجه به اينكه نمره‌دهي در دانشگاه‌هاي كشورهاي مختلف متفاوت است، براي محاسبة امتياز ميانگين كل، ‌بايد امتياز نهايي دانش‌آموخته به مقياس 1 تا 20 تبديل شود و برآن اساس امتيازها به‌طور دقيق محاسبه شود.

ج. مقاله

ج-1. مقرر شد در محاسبة امتياز مقالات، معيار ضريب تاثيرگذاري(Impact Factor) نشريات داراي نمايه معتبر بين‌المللي نيز در نظر گرفته شود.

ج-2. مقرر شد در بررسي مقاله‌هاي دانش‌آموختگان دورة دكتري، مواردي لحاظ شود كه حداكثر شش سال از زمان چاپ آنها (نسبت به‌زمان تقاضا) گذشته باشد. اين بازه براي دانش‌آموختگان دورة كارشناسي ارشد حداكثر 3 سال است.

ج-3. مقاله‌ها برحسب اعتبار نشريه، امتياز‌بندي شوند.

ج-4. چنانچه مقاله‌اي در كنفرانس ارائه و بعد در نشريه‌هاي بين‌المللي نمايه شده باشد، مي‌بايد امتياز مقالة كنفرانسي براي آن در نظر گرفته شود.

ج-5. امتياز مقاله‌ها براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي محاسبه شود.

ج-6. نشريه‌اي كه مقاله‌ در آن منتشر شده، بررسي شود و چنانچه نشرية مربوطه در فهرست نشريه‌هاي غيرمجاز باشد، امتياز آن مقاله محاسبه نمي‌شود. مقاله هاي منتشر شده در نشريه‌هايي كه در فهرست نشريه‌هاي پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم/ بهداشت قرار دارند به عنوان مقاله‌هاي معتبر در نشريه‌هاي فارسی و مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي داراي نماية ISI  يا SCOPUS به عنوان مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی مورد تأييد است.

د. امتياز «دستيار آموزشي/ پژهشي در دانشگاه‌هاي خارجي» با در نظرگرفتن مدت زمان فعاليت و رتبه‌بندي دانشگاه محاسبه شود.

ه‍. متقاضياني كه داراي اختراع ثبت شده هستند چنانچه از سوي بنياد به‌عنوان مخترع سطح 2،1 و 3 انتخاب شوند مي‌توانند امتياز اين فعاليت را كسب كنند.

و. مدرك تحصيلي متقاضيان بايد حسب مورد از سوي وزارت علوم يا وزارت بهداشت ارزشيابي شده و به تأييد آنان رسيده باشد.

 

جدول1: فعاليت‌هاي نخبگاني براي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي(دانش‌آموختگان‌برتر ايرانيِ غیرمقیم)
ردیف فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي‌ارشد دكتري
1  فعاليت‌هاي آموزشي  دانشگاه محل تحصیل در دورۀ کارشناسی از 100 تا صفر امتياز از 100 تا صفر امتياز جزء 400 دانشگاه‌ برتر جهان
درجه (ميانگين كل ) دورة کارشناسی از 100 تا صفر امتياز از 100 تا صفر امتياز معدل بالاي 16 (يا معادل آن)
دانشگاه محل تحصیل در دورة كارشناسي ارشد از 100 تا صفر امتياز از 100 تا صفر امتياز جزء 400 دانشگاه‌برتر جهان
درجه (ميانگين كل ) دورة کارشناسی ارشد از 100 تا صفر امتياز از 100 تا صفر امتياز معدل بالاي 17 (يا معادل آن)
دانشگاه محل تحصیل در دورة دكتري تخصصي - از 200 تا صفر امتياز جزء 400 دانشگاه‌ برتر جهان
درجه (ميانگين كل ) دورة دكتري تخصصي - از 100 تا صفر امتياز معدل بالاي 17 (يا معادل آن)
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز ( استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
2  فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی هر مقاله تا 50 امتياز هر مقاله تا 50 امتياز امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و شش سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمي- پژوهشي داخلي هر مقاله تا 20 امتياز هر مقاله تا 20 امتياز امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و شش سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
مقاله‌هاي كامل منتشر شده در کنفرانس های معتبر هر مقاله تا 10 امتياز هر مقاله تا 10 امتياز امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و شش سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
كتاب‌هاي منتشر شدة بين‌المللي هر كتاب تا 100 امتياز هر كتاب تا 100 امتياز بر اساس اعتبار ناشر و ضرایب آیین‌نامة ارتقا
نگارش فصل كتاب بين‌المللي هر فصل تا 20 امتياز هر فصل تا 20 امتياز امتياز براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
اخذ پيشنهاد همكاري از مراكز علمي- پژوهشي/ صنعتي معتبر داخلي تا 60 امتياز تا 100 امتياز براساس اعتبار مركز
دستيار آموزشي/ پژوهشي در دانشگاه خارجي از 100 تا 20 امتياز از 100 تا 20 امتياز برحسب رتبه دانشگاه و ميزان فعاليت
گذراندن دوره پسادکتری در دانشگاه خارجی - از 50 تا 10 امتياز برحسب رتبه دانشگاه و ميزان فعاليت
فعالیت پژوهشی در موسسات و شرکت‌های معتبر خارجی تا 10 امتياز تا 25 امتياز به‌ازاي هر سال و حداكثر 4 سال براي كارشناسي‌ارشد و 5 سال براي دكتري تخصصي
اخذ پژوهانه از 100 تا 10 امتياز از 100 تا 10 امتياز به ازای هر 10 هزار دلار امریکا 10 امتیاز
اخذ بورسيه تحصيلي از 100 تا 20 امتياز از 100 تا 20 امتياز برحسب نوع بورسيه
3  فعاليت‌هاي فنّاورانه پروانۀ اختراع های ثبت شدۀ بین المللی هر اختراع ثبت شده تا 200 امتياز هر اختراع ثبت شده تا 200 امتياز امتياز براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
اختراع‌هاي برگزيدة داخلي هر اختراع 70 امتياز هر اختراع 70 امتياز امتياز براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
اختراع های فروخته شده هر اختراع فروخته شده 300 امتياز هر اختراع فروخته شده 300 امتياز امتياز براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
مديرعامل شركت صنعتی/ تجاری داخلي و خارجي تا 75 امتياز تا 75 امتياز به‌ازاي هر سال 
عضويت در هيئت مديرة شركت صنعتی/ تجاری خارجي تا 60 امتياز تا 60 امتياز به‌ازاي هر سال 
فعاليت تمام وقت در شركت صنعتی/ تجاری خارجي تا 20 امتياز تا 50 امتياز به‌ازاي هر سال و حداكثر 4 سال براي كارشناسي‌ارشد و 5 سال براي دكتري تخصصي
همکاری در طرح های فنّاورانه/ نوآورانه خارجي از 50 تا 10 امتياز از 50 تا 10 امتياز برحسب ميزان فعاليت
4 موفقیت های علمی اخذ جایزه های آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه تا 100 امتياز تا 100 امتياز برحسب نوع جايزه
دانشجوي نمونة كشوري تا 50 امتياز تا 50 امتياز -
5 برگزيدة آزمون‌ها/ المپيادهاي علمي رتبه در آزمون كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز تا رتبة 1000
رتبه در آزمون کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از75 تا صفر امتياز از75 تا صفر امتياز تا رتبة 30
  كسب رتبه در المپيادها و جشنواره‌هاي علمي (ملّي و بين المللي) از 150 تا 50 امتياز از 150 تا 50 امتياز برحسب نوع المپياد
6 عضویت در مجامع تخصصي عضويت در هیئت مدیرۀ انجمن های علمی  تا 10 امتياز  تا 10 امتياز به ازای هر سال برحسب اعتبار انجمن 
عضويت در هیئت مدیرۀ انجمن های حرفه ای/ صنفي  تا 10 امتياز  تا 10 امتياز به ازای هر سال برحسب اعتبار انجمن 
مدير مسؤول/ سردبير نشريه‌هاي علمي  تا 150 امتياز  تا 150 امتياز برحسب سابقه
عضو هيئت تحريريه / هيئت مشاوران نشريه‌هاي علمي  تا 50 امتياز  تا 50 امتياز برحسب سابقه

 دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601