چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > شیوه نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال 96-95 
شیوه نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال 96-95

باسمه تعالی

 

شيوه‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

در سال تحصيلي 96-1395

مقدمه

به استناد تبصرة 2 از مادّة 4 آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر (موضوع مصوبة هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 14/3/1393)، شيوه‌نامة اجراي اين آيين‌نامه در سال تحصيلي 96-1395 مطابق مفاد زير تدوين مي‌شود:

مادّة1: تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد ملّي: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب.آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر است.

ج. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

د. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

هـ . مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزش عالي يا پژوهشي كشور است‌كه بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند.

و. بنیاد استانی: منظور هريك از بنیادهای نخبگان استان‌هاي‌كشور است.

ز. دانشجو: منظور هريك از دانشجويان صاحب استعداد برتر مطابق مفادآيين‌نامه است.

مادّة2: معيارهاي شناسايي دانشجويان

دانشجويان مشمول آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي مندرج در مادّة 4 آيين‌نامه و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مطابق جدول 1 باشند.

تبصرة 1: چنانچه فعاليت نخبگاني ديگري از سوي بنياد ملّي شناسايي شود، امتياز آن در جدول 1 لحاظ خواهد شد.

تبصرة 2: دانشجويان موضوع بندهاي زير در اولين سال تحصيل در دانشگاه پس از برگزيدگي، بدون محاسبة امتياز، مشمول جايزه‌هاي تحصيلي مي‌شوند؛ ولي براي سال‌هاي بعد لازم است در فرايند ارزيابي قرار گيرند:

الف. برگزيدگان داراي مدال طلا ، نقره يا برنز كشوري در المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي؛

ب. برگزيدگان داراي رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي/ دانشجوي نمونة كشوري مورد تأييد وزارت علوم/ وزارت بهداشت (در سال برگزيده شدن)؛

ج. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 150 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه رياضي و فني (در دورة كارشناسي)؛

د. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربي (در دورة كارشناسي)؛

هـ . برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه علوم انساني (در دورة كارشناسي)؛

و. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 40  در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه هنر (در دورة كارشناسي)؛

ز. برگزيدگان داراي رتبة 1 تا 20  در آزمون سراسري ورود به دانشگاه در گروه زبان‌هاي خارجي (در دورة كارشناسي)؛

ح. برگزيدگان جايزة شهيد احدي بنياد (دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهيلات ادامة تحصيل در دورة دكتري تخصصي).

مادّة3: جايزه‌هاي تحصيلي

جايزه‌هاي تحصيلي در سه مقطع «كارشناسي» ، «كارشناسي ارشد» و «دكتري تخصصي»، مطابق تعريف آيين‌نامه، به دانشجويان مشمول اعطا مي‌شود.

تبصرة 1: دانشجويان سال اول تا چهارم دورة دكتري حرفه‌اي، معادل دانشجويان دورة‌كارشناسي؛ دانشجويان سال پنجم تا هفتم دورة دكتري حرفه‌اي، معادل دانشجويان دورة‌كارشناسي ارشد؛ و دانشجويان دورة تخصص و فوق تخصص وزارت بهداشت، معادل دانشجويان دورة دكتري تخصصي محسوب مي‌شوند.

3-1. دورةكارشناسي

جايزه‌هاي دانشجويان دورة‌كارشناسي، كه در سال‌هاي مجاز (حداكثر چهارسال از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 2 به برگزيدگان اعطا مي‌شود.

جدول 2: جايزة دانشجويان دورة‌كارشناسي

 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار توان‌مندي آموزشي

4,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار ارتباطات علمي

4,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ2

اعتبار اجراي پايان‌نامة كارشناسي

7,000,000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

4,000,000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال تحصيلي مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار توان‌مندي كارآفريني

4,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

1.500.000ريال (مجرد)

2.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 20 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ3

هدية ازدواج

20,000,000 ريال

در سال مشموليت

4ـ4

وديعة اجارة مسكن

250,000,000 ريال (تهران)

150,000,000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال تحصيلي مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

4ـ5

اعتبار برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3,000,000 ريال (داخلي)

10,000,000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

تبصرة 2: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة‌گواهي شركت دركارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 3: اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» ، «كمك‌هزينة عضويت در و دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي» و «تسهيلات خريدكتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة ماليِ هر يك قابل تصفيه است.

تبصرة 4: اعتبار «اجراي پايان‌نامه»، منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع است‌كه يك‌بار در اين مقطع و در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 5: اعتبار «توان‌مندي‌كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي كار و كسب، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري وكارآفريني اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 6: «راتبة دانشجويي» شامل‌كمك‌هزينة معيشتي است‌كه در قبال ماهانه 20 ساعت‌كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُه ماه (دو نيم‌سال تحصيلي) به وي تعلق مي‌يابد.

تبصرة 7: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گرِ پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن، دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد. 70 درصد مبلغ حق بيمة تكميلي از سوي بنياد ملّي و 30 درصد آن از محل جايزة اعطايي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصرة 8: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

تبصرة 9: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجوييِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارك مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي‌شود.

تبصرة 10: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد ملّي هزينه مي‌شود.

3ـ2. دورة‌كارشناسي ارشد

جايزه‌هاي دانشجويان دورةكارشناسي ارشد،كه در سال‌هاي مجاز (حداكثر دو سال از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 3 به برگزيدگان اعطا مي‌شود:

 

جدول 3: جايزه‌هاي دانشجويان دورةكارشناسي ارشد 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي پايان‌نامه

20,000,000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

10,000,000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3,000,000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

20,000,000 ريال

يك‌بار (در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار هستة پژوهشي

70,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2-7

اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

15,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

70,000,000 ريال

در سال مشموليت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

1.000.000 ريال (مجرد)

1.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 10 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4-2

بيمة اشتغال

بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار آموزش‌ياري/ پژوهش‌ياري/ فن‌ياري

4-3

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4-4

هدية ازدواج

20,000,000 ريال

در سال مشموليت

4-5

وديعة اجارة مسكن

250,000,000 ريال (تهران)

150,000,000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

4-6

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3,000,000 ريال (داخلي)

10,000,000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

تبصرة 11: اعتبار «آموزش‌ياري» شامل‌كارمزد دستياري آموزشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 12: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 13: اعتبار «پژوهش‌ياري» شامل كارمزد دستياري پژوهشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 14: اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي»» ، «كمك‌هزينة عضويت در و دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي» و «تسهيلات خريد كتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة ماليِ هر يك قابل تصفيه است.

تبصرة 15: اعتبار «اجراي پايان‌نامه»، منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع است كه يك‌بار در اين مقطع و در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 16: اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجو دركنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) وكارگاه‌هاي علمي درون‌كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي اعطا مي‌شود‌كه براي هر دانشجو دوبار در سال و با تأييد استاد راهنما، ارائة گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

تبصرة 17: «مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجو دركنفرانس‌هاي علمي خارج ازكشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي، يك‌بار در سال و بر اساس تأييد استاد راهنما واسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذكور علاوه بر كنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌شود.

تبصرة 18: اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشيِ دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به‌گروهي‌كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد. اين اعتبار پس از دريافت مدارك مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي‌شود.

تبصرة 19: « اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي» به منظور بهره‌مندي دانشجو از امكانات «شبكة آزمايشگاهي فنّاوري‌هاي راهبردي» اعطا مي‌شود. دست‌كم 60 درصد هزينة هر بار بهره‌مندي دانشجو از شبكه، تا سقف مذكور در جدول 3، قابل پرداخت است.

تبصرة 20: اعتبار «فن‌ياري» شامل كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شركت دانش‌بنيان يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 21: اعتبار «توان‌مندي‌كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي كار و كسب، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري و كارآفريني است. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 22: اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است‌كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد. اين اعتبار پس از دريافت مدارك مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي‌شود.

تبصرة 23: دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري وكارآفريني» نيز فقط از يكي بهره‌مند شود.

تبصرة 24: در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري»، بيمة اشتغال (بازنشستگي) نيز در مدّت بهره‌مندي دانشجو از اين جايزه‌ها به او تعلق مي‌يابد. شرط استفاده از اين بيمه آن است كه دانشجو داراي بيمة ديگري نباشد كه از فرايند مزدبگيري ناشي شده باشد. 73 درصد حق بيمة اشتغال از سوي بنياد ملّي و 27 درصد آن از محل جايزة اعطايي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصرة 25: «راتبة دانشجويي» شامل كمك‌هزينة معيشتي است‌كه در قبال ماهانه 10 ساعت كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدّت ن‍ُه‌ماه (دو نيم‌سال تحصيلي) به وي تعلق مي‌يابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري» باشد، اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

تبصرة 26: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گر پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن، دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد. 70 درصد مبلغ حق بيمة تكميلي از سوي بنياد ملّي و 30 درصد آن از محل جايزة اعطايي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصرة 27: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

تبصرة 28: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجوييِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارك مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي‌شود.

تبصرة 29: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد ملّي هزينه مي‌شود.

3ـ3. دورة دكتري تخصصي

جايزه‌هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي،كه در سال‌هاي مجاز (حداكثر چهارسال و نيم از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 4 به برگزيدگان اعطا مي‌شود:

جدول 4: جايزه‌هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي

 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

6,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

7,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي رسالة دكتري

30,000,000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

15,000,000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3,000,000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

25,000,000 ريال

يك‌بار (در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

12,000,000 ريال (مجرد)

16,000,000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشموليت)

2ـ7

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

معادل ريالي 1000 دلار (مجرد)

معادل ريالي 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشموليت)

2ـ8

اعتبار هستة پژوهشي

100,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2-9

اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

15,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

6,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

100,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

800.000  ريال (مجرد)

1.200.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازاي 6 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بيمة اشتغال

بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار آموزش‌ياري/ پژوهش‌ياري/ فن‌ياري/ فرصت مطالعاتي

4ـ3

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ4

هدية ازدواج

20,000,000 ريال

در سال مشموليت

4ـ5

وديعة اجارة مسكن

250,000,000 ريال (تهران)

150,000,000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه حساب در زمان دانش‌آموختگي

4-6

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري

3,000,000 ريال (داخلي)

10,000,000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

تبصرة 30: اعتبار «آموزش‌ياري» شامل كارمزد دستياري آموزشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 31: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 32: اعتبار «پژوهش‌ياري» شامل كارمزد دستياري پژوهشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 33: اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» ، «كمك‌هزينة عضويت در و دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي» و «تسهيلات خريد كتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة ماليِ هر يك قابل تصفيه است.

تبصرة 34: اعتبار «اجراي رساله» منوط به تصويب طرح پيشنهادي رسالة دكتري تخصصيِ دانشجو در مؤسسة متبوع است كه يك‌بار در اين مقطع و در سه قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 35: اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجو در كنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) و كارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي اعطا مي‌شودكه براي هر دانشجو دوبار در سال و با تأييد استاد راهنما، ارائة‌گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

تبصرة 36: «مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجو در كنفرانس‌هاي علمي خارج از كشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي، يك‌بار در سال و بر اساس تأييد استاد راهنما و اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع صادر مي‌شود. مجوّز مذكور علاوه بركنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع، تأييد استاد راهنما و مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌گردد.

تبصرة 37: اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتي داخلي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور است‌كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. در صورت بهره‌مندي از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات «راتبة دانشجويي»، «آموزش‌ياري» ، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري» استفاده‌كند.

تبصرة 38: «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور است كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر خارجي با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي معتبر جهاني است. در صورت بهره‌مندي دانشجو از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات «راتبة دانشجويي»، «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري» استفاده‌كند.

تبصرة 39: پرداخت اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي/ خارجي در صورتي ممكن است كه همسر دانشجو در سفر او را همراهي‌كند.

تبصرة 40: اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد. اين اعتبار پس از دريافت مدارك مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي‌شود.

تبصرة 41: «اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي» به منظور بهره‌مندي دانشجو از امكانات «شبكة آزمايشگاهي فنّاوري‌هاي راهبردي» اعطا مي‌شود. دست‌كم 60 درصد هزينة هر بار بهره‌منديِ دانشجو از شبكه، تا سقف مذكور در جدول 4 قابل پرداخت است.

تبصرة 42: اعتبار «فن‌ياري» شامل كارمزد دستياري فنّاورانة دانشجو در شركت دانش‌بنيان يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌ياريِ موردتأييد بنياد ملّي در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

تبصرة 43: اعتبار «توان‌مندي كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي كار و كسب، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري و كارآفريني است. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

تبصرة 44: اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد. اين اعتبار پس از دريافت مدارك مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت مي‌شود.

 تبصرة 45: دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري وكارآفريني» نيز فقط از يكي بهره‌مند شود.

تبصرة 46: در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار «آموزش‌ياري» ، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي»، بيمة اشتغال (بازنشستگي) نيز در مدّت بهره‌مندي دانشجو از اين جايزه‌ها به او تعلق مي‌يابد. شرط استفاده از اين بيمه آن است كه دانشجو داراي بيمة ديگري نباشد كه از فرايند مزدبگيري ناشي شده باشد. 73 درصد بيمة اشتغال از سوي بنياد ملّي و 27 درصد آن از محل جايزة اعطايي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصرة 47: «راتبة دانشجويي» شامل كمك‌هزينة معيشتي است كه در قبال ماهانه 6 ساعت كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُه‌ماه (دو نيم‌سال تحصيلي) به وي تعلق مي‌يابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري» ، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي/ خارجي» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

تبصرة 48: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گر پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد. 70 درصد مبلغ حق بيمة تكميلي از سوي بنياد ملّي و 30 درصد آن از محل جايزة اعطايي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصرة 49: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

تبصرة 50: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجوييِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارك مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي‌شود.

تبصرة 51: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد ملّي هزينه مي‌شود.

مادّة 4: فرايند اجرا

 براي اجراي شيوه‌نامه،گام‌هاي ذيل طيّ مي‌شود:

4ـ1. رئيس بنياد ملّي تعداد مشمولان هر يك از جايزه‌ها را براي سال تحصيلي تعيين مي‌كند.

4-2. دانشجويان متقاضي، اطلاعات خود را تا تاريخ اعلام شده در سامانة اطلاعاتی بنياد ملّي بارگذاري مي‌كنند.

4ـ3. بنيادهاي استاني با كمك مؤسسه‌هاي متبوع دانشجويان، با بررسي اطلاعات و امتياز متقاضيان مطابق جدول 1، مشمولان اوليه را شناسايي و به بنياد ملّي اعلام مي‌كنند.

4ـ4. بنياد ملّي با بررسي فرايند اجرا شده، فهرست نهايي برگزيدگان را تعيين مي‌كند.

4ـ5. با انتخاب برگزيدگان نهايي، جايزه‌ها بر اساس جدول‌هاي 2 تا 4، به دانشجويان اعطا مي‌شود.

4ـ6. بنيادهاي استاني وظيفة نظارت بر حُسن اجراي آيين‌نامه و شيوه‌نامه و ارزيابي نتايج آن را در مؤسسه‌هاي استان متبوع خود بر عهده دارند و لازم است گزارشي از عملكرد آيين‌نامه را در استان خود به بنياد ملّي ارسال كنند.

تبصره: هر يك از جايزه‌ها بر اساس مقررات اين شيوه‌نامه و براي مدت يك سال تحصيلي (از ابتداي مهرماه) به مشمولان اعطا مي‌شود.

مادّة 5: نظارت

نظارت بر اجراي صحيح مفاد شیوه­نامه در هر مؤسسه، برعهدة بنياد استان‌ذي‌ربط و نظارت‌كلان براجراي صحيح آیین­نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد ملّي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي آيين‌نامه را تهیه کند.

مادّة 6: تفسير مفاد

شرح مواد مسكوت و تفسير مفاد شيوه‌نامه بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد ملّي است و اين معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصاديق ديگري از جايزه‌ها و اعتبارات را ذيل هر يك از چهار نوع جايزة «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوري» و «فرهنگ» به طور آزمايشي در سال تحصيليِ اجراي شيوه‌نامه لحاظ كند تا در صورت نهايي شدن، به طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

مادّة 7: تصويب و اجرا

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه ، هفت مادّه و پنجاه‌وچهار تبصره، در تاريخ 1/5/1395به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و براي سال تحصيلي 96ـ1395 اجرا می‌شود.

 

جدول 1: امتياز حاصل از فعاليت هاي نخبگاني

فعاليت‌هاي نخبگاني

حداكثر امتياز

ضريب اعتبار زماني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

المپياد علمي

دانش‌آموزي
 (صرفاً امتياز يك المپياد در نظر گرفته مي‌شود.)

جهاني

طلا

1000

250

125

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال پس از احراز موفقيت، به طورساليانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمي باقی می‌ماند.

نقره

900

200

100

برنز

800

150

75

ملي

طلا

700

120

60

نقره

500

80

40

برنز

300

50

25

دانشجويي
(وزارت علوم/ وزارت بهداشت)

اول

700

500

250

دوم

600

450

225

سوم

500

400

200

آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها

برگزيدة آزمون ورودي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته (فقط يك آزمون)

وزارت علوم/ وزارت بهداشت

701 منهاي رتبه (تا صفر)

101 منهاي رتبه (تا صفر)

51 منهاي رتبه (تا صفر)

دانشگاه آزاد اسلامي

101 منهاي رتبه (تا صفر)

26 منهاي رتبه (تا صفر)

16 منهاي رتبه (تا صفر)

برگزيدة آزمون ورودي کارشناسي ارشد (فقط يك آزمون)

وزارت علوم/ وزارت بهداشت

0

220 منهاي «20 ضرب‌در رتبه» (تا صفر)

110 منهاي «10 ضرب‌در رتبه» (تا صفر)

دانشگاه آزاد اسلامي

0

55 منهاي «5 ضرب ‌در رتبه» (تا صفر)

33 منهاي «3 ضرب ‌در رتبه» (تا صفر)

 آزمون‌هاي تخصصي علوم پزشكي

برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، دام‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي

اول

700

500

100

دوم

600

450

85

سوم

500

400

70

برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي

اول

0

0

800

دوم

0

0

600

سوم

0

0

400

جشنوارة مورد تأييد بنياد

 خوارزمي

دانش‌‌آموزي

رتبه اول

70

70

70

رتبه دوم

50

50

50

رتبه سوم

30

30

30

دانشجويي و آزاد

رتبه اول

120

120

120

رتبه دوم

100

100

100

رتبه سوم

80

80

80

بین‌المللی

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

 فارابي

جوان

رتبه اول

120

120

120

رتبه دوم

100

100

100

رتبه سوم

80

80

80

بزرگسال

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

 رازي

محقق برگزيده

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

محقق جوان

120

120

120

محقق دانشجو

100

100

100


ادامة جدول 1

فعاليت‌هاي نخبگاني

حداكثر امتياز

ضريب اعتبار زماني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

برگزيدة هنري/ ادبي/ قرآني (مطابق مقررات بنياد)

سرآمد

500

500

500

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال پس از احراز موفقيت، به طور ساليانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمي باقی می‌ماند.

مستعد برتر

250

250

250

اختراع‌هاي برگزيده

اختراع سطح 1

200

200

200

اختراع سطح 2

150

150

150

اختراع سطح 3

70

70

70

اختراع (يا ژن) داراي ثبت بين‌المللي

100

100

100

 فعاليت‌هاي آموزشي

دانشجوي نمونة كشوري

400

300

200

ميانگين كل دانش‌آموختگي کارشناسی

0

(17 - ميانگين كل) × 100

(17 - ميانگين كل) × 100

ميانگين كل دانش‌آموختگي کارشناسي ارشد

0

0

(17 - ميانگين كل) × 75

ميانگين كل در حين تحصيل

(17 - ميانگين كل) × 200

(17 - ميانگين كل) × 150

(17 - ميانگين كل) × 100

در ضریب «سال تحصيل تقسيم بر كل سال‌هاي مجاز تحصيل» ضرب مي‌شود.

 فعاليت‌هاي پژوهشي

مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی

0

50 (هر مقاله)

50 (هر مقاله)

در دورة كارشناسي ارشد حداكثر دو مقاله و در دورة دكتري حداكثر چهار مقاله از فعاليت‌هاي پنج سال اخير لحاظ مي‌شود.

مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی

0

40 (هر مقاله)

40 (هر مقاله)

مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر
(داخلي و بين‌المللي)

0

15 (هر مقالة كامل)

15 (هر مقالة كامل)

ساير فعاليت‌هاي نخبگاني

100

100

100

به تشخيص بنياد

 

 يادآوري

 1.    در دورة دكتري اولويت انتخاب در هر مؤسسه با دانشجوياني است‌كه:

1ـ1. ظرف مدت سه نيم‌سال، آزمون جامع خود را با موفقيت گذرانده باشند.

1ـ2. ظرف مدت حداكثر چهار نيم‌سال از پيشنهادية رسالة دكتري (پروپوزال) به طور موفقيت‌آميز دفاع كرده باشند.

 2.    مقاله‌هايي در اولويت امتيازدهي قرار دارندكه مرتبط با پايان‌نامه/ رسالة دانشجو بوده و همراه با استاد راهنما/ مشاور نوشته شده باشد.

3.    در شرايط مساوي از نظر ميانگين‌كل در حين تحصيل، اولويت انتخاب در هر دانشگاه با دانشجوياني است‌كه تعداد واحد بيشتري گذرانده باشند.

4.    تعيين امتياز دقيق هر فعاليت مذكور در جدول بر اساس راستي‌آزماييِ اطلاعات و بررسي بنياد صورت مي‌پذيرد.


دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601