دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > اعضای هیئت علمی > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی برگزیده دانشگاهی 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی برگزیده دانشگاهی

باسمه تعالي

                                                                                                                                           

  آيين‌نامة شناسايي و پشتیبانی از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي

 

مقدمه

به استناد مادّة 3 اساسنامۀ بنياد ملّي نخبگان و در اجراي اقدام­هاي ملّي 1-1-1 ، 3-1-2 و 5-1-4 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان و به منظور شناسايي و حمایت از اعضای هیئت‌علمی تلاش‌گر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشي‌كشور، «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي» مطابق مفاد این آیین­نامه تصويب می­شود.

 

مادّة 1: تعاریف

براي رعايت اختصار، تعاریف زير در اين آيين‌نامه رعايت مي‌گردد:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. مؤسسۀ علمی: منظور هريك از دانشگاه­ها، مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فنّاورانۀ كشور است‌كه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليت مشغول هستند.

ج. نهاد تخصصي‌ـ حرفه‌اي: منظور هر يك از نهادهاي حرفه‌اي در موضوعي تخصصي از قبيل انجمن‌هاي علمي و فرهنگستان‌هاي تخصصي است.

د. گروه علمي: منظور هر يك ازگروه‌هاي علمي شامل: «علوم انساني و اجتماعي»، «علوم پايه»، «علوم پزشكي»،«علوم‌كشاورزي و دام‌پروري»، «علوم مهندسي»، «هنرومعماري» و «ميان‌رشته‌اي» است.

هـ .كرسي: منظور هريك از جايزه‌هاي اعطايي بنياد به برگزيدگان اين آيين‌نامه است كه مطابق مادّة 4 تعريف مي‌شود.

 

مادّة 2: هدف

بنیاد سالانه از میان اعضاي هيئت‌علمي مؤسسه­های علمی‌كشور در دو سطح «منطقه­ای» ‌و «ملّی» و با در نظرگرفتن فعالیت­های نخبگانی آنان در زمینه­های «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوری»، «فرهنگ و خدمت»، تعدادی را به عنوان «استاد سرآمد» و تعدادي را به عنوان «استاد شامخ» شناسایی و ضمن تكريم از آنان، از فعالیت­های نخبگاني آنها پشتیبانی می­کند. هدف از این فرایند عبارت است از:

الف. شناسايي اعضای هیئت‌علمیِ برتر در حوزه­های تخصصي هر يك ازگروه‌هاي علمي

ب. ايجاد زمینه‌اي مناسب براي تأثيرگذاري برگزيدگان دانشگاهي در اجتماع تخصصی خود

ج. پاس‌داشت تلاش‌هاي علمي و خدمات تخصصي برگزيدگان و الگوسازي از شخصيت علمي آنان در جامعه

د. پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني دانشگاهي در زمينه‌هاي تخصصی برگزيدگان

 تبصره: منظور از منطقه، یک يا چند استان‌کشور بر اساس تشخيص رئيس بنياد است.

 

مادّة 3: شناسايي برگزيدگان

 بنياد سالانه با همكاري مؤسسه‌هاي علمي؛ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ و نهادهاي تخصصي‌‌ـ حرفه‌اي، از ميان اعضاي هيئت‌علمي مؤسسه‌هاي علمي‌كشور و در هر يك ازگروه‌هاي علمي، تعدادي را به عنوان «استاد سرآمد» و نيز تعدادي را به عنوان «استاد شامخ» شناسايي و معرفي مي‌كند.

 

3ـ1. استاد سرآمد

 استادان سرآمد از ميان اعضاي هيئت‌علمي شاغل،كه متخلق به اخلاق اسلامي و مشهور به سجاياي معلمي باشند، بر اساس مجموع فعاليت‌هاي نخبگانيِ آنان در چهار ساحت زير شناسايي مي‌شوند:

 

الف. ساحت آموزش: شامل پيشينة برجستة آموزشي، نوآوري‌هاي آموزشي،كسب موفقيت‌هاي آموزشي، آفرينش‌هاي آموزشي، شاگردپروري، نقش‌آفريني و تأثيرگذاري آموزشي، زمينه‌‌سازي براي توسعة آموزش و موارد مشابه

 

ب. ساحت پژوهش: شامل پيشينة برجستة پژوهشي، كسب موفقيت‌هاي پژوهشي، نقش‌آفريني و تأثيرگذاري پژوهشي، زمينه‌سازي براي توسعة پژوهش، ترويج پژوهش، پژوهشگرپروري و موارد مشابه

 

ج. ساحت فنّاوري و نوآوري: شامل پيشينة برجستة فنّاورانه،كسب موفقيت‌هاي فنّاورانه، نقش‌آفريني فنّاورانه،كارآفريني، فنّاورپروري، زمينه‌سازي براي توسعة فنّاوري وكارآفريني؛ و موارد مشابه

 

د. ساحت فرهنگ و خدمت: شامل فعاليت‌هاي برجستة فرهنگي، مديريت نهادهاي علمي و اجرايي، عرضة خدمات مستمر در حوزه‌هاي تخصصي و موارد مشابه

 

تبصرة 1: شاخص‌هاي سنجش فعاليت‌هاي نخبگاني مرتبط با ساحت «آموزش» به شرح جدول 1 است.

تبصرة 2: شاخص‌هاي سنجش فعاليت‌هاي نخبگاني مرتبط با ساحت «پژوهش» به شرح جدول 2 است.

تبصرة 3: شاخص‌هاي سنجش فعاليت‌هاي نخبگاني مرتبط با ساحت «فنّاوري و نوآوري» به شرح جدول 3 است.

تبصرة 4: شاخص‌هاي سنجش فعاليت‌هاي نخبگاني مرتبط با ساحت «فرهنگ و خدمت» به شرح جدول 4 است.

 

3ـ2. استاد شامخ

استادان شامخ از ميان اعضاي هيئت‌علمي شاغل و بازنشسته،كه متخلق به اخلاق اسلامي و مشهور به سجاياي معلمي باشند، بر اساس ويژگي‌هاي زير شناسايي مي‌‌شوند:

الف. داراي مرتبة استادي در يكي ازگروه‌هاي علمي باشند.

ب. برگزيده از ميان استادان ممتاز، نمونة‌كشوري يا برگزيدة جشنواره‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي (به تشخيص بنياد) باشند.

ج. داراي بالاترين امتياز حاصل از مجموع فعاليت‌هاي نخبگانيِ مندرج در جداول 1 تا 4 باشند.

تبصرة 1: هر استادي در طول عمر خود صرفاً يك‌بار مجاز است به عنوان «استاد شامخ» برگزيده شود.

تبصرة 2: دورة زماني بررسي فعاليت‌هاي نخبگاني، چگونگي امتيازدهي و سنجش فعاليت‌هاي نخبگانيِ برگزيدگان اين‌ آيين‌نامه، بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 4: تسهيلات اعطايي

با توجه به لزوم تكريم و پشتيباني از برگزيدگان، بنياد جايزه‌هايي را براي پاس‌داشت مقام علمي آنان به شرح  زير اعطا مي‌كند:

الف.كرسي آموزش: با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني استادان سرآمد آموزش

ب.كرسي پژوهش: با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني استادان سرآمد پژوهش

ج.كرسي فنّاوري و نوآوري: با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني استادان سرآمد فنّاوري و نوآوري

د.كرسي فرهنگ و خدمت: با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني استادان سرآمد فرهنگ و خدمت

هـ .كرسي استاد شامخ (جايزة علامه‌طباطبايي): با هدف پاس‌داشت از فعاليت‌هاي نخبگاني استادان شامخ و الگوسازي از آنان

تبصره: تعداد برگزيدگان، جزييات هر يك از جايزه‌ها و فرايند اجرايي آيين‌نامه، با توجه به بودجة سالانة بنياد بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 5: تصويب و اجرا

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، پنج مادّه و هشت تبصره در تاريخ 15/7/1394 به تصويب‌كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاریخ 29/7/1394 به تصویب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة اعطاي تسهيلات و جايزة علمي علامه‌طباطبايي به برگزيدگان از ميان استادان و پژوهشگران برجستة كشور»، (موضوع مصوبة جلسة پنجاه‌ودوم‌كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 29/9/1390) و «آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از استادان سرآمد دانشگاهي» (موضوع مصوبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 14/11/1393) مي‌شود و از تاریخ 1/1/1395 لازم­الاجراست.

  

جدول1: شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسايي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت آموزش

رديف

شاخص

تعريف شاخص

سنجه

1

آفرينش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·   تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین­المللی

·   حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/مرجعِ درسی)

·   تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·   تعداد درسنامه‌هاي الکترونیکی منتشر شده

2

نوآوری‌های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·   تعداد نوآوری­های آموزشيِ ثبت شده به عنوان اختراع

·   تعداد نوآوری­های آموزشيِ منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر علمي

3

نظریه پردازی آموزشی

توسعة چهارچوب های نظری در حوزة تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمينة‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزة آموزش و یادگیری/ ارائه الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزة تعلیم و تربیت

·   تعداد نظریه­های آموزشي منتشر شده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·   تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

4

شاگردپروري

 

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که عضو هیئت‌علمی، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختة برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهاي آموزشي/ پژوهشي/فنّاورانه/ مديريتي‌کشور باشد.

ج. موفق به دريافت جايزه‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي در زمينه‌هاي آموزش شده باشد.

·   تعداد دانش آموختگان مبرّز

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفكر و فرهنگ علمی

·       تعداد مقالات ترويجي منتشر شده در زمینة آموزش در زمينه‌اي خاص در علم و فنّاوری

·   تعدادكارگاه­هاي آموزشي برگزار شده در زمينة ترویج علم

·   تعداد سمينارها و سخنراني در انجمن‌های علمی

·   تعداد برنامه­هاي ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

6

 

توسعة برنامه‌های آموزشی

 

ایده پردازی، طراحی و توسعة برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعة برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·       تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·   تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·       میزان مشارکت در توسعة مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·   تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح دستگاه، استان، ملّي و بين‌المللي

·   موضوع فعاليت نهاد آموزشی تأسیس شده (عمومي/ مهارتی/ آموزش عالي)

8

اشتهار آموزشي

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·  تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌كسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·  تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/ مدعوّ در همايش‌هاي آموزشي

 

جدول2: شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسايي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت پژوهش

رديف

شاخص

تعريف شاخص

سنجه

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که  توسط کارفرمایان در سطوح مختلف‌کوچک تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·   تعداد طرح‌هاي پژوهشي در سطوح مختلف

·   میزان موفقیت نتایج طرح

·   حجم مالي و تعداد همكاران طرح

 

2

بروندادهاي پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینة تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·   تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّي/ بین‌المللی

·   میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·   تعداد کتاب‌هاي تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

 

3

ارائة نظریة علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعي علمي را ارائه می‌کند و به تأييد مراجع معتبر بین‌المللی رسيده باشد.

·   تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائة نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر بين‌المللي

·   تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

4

اشتهار پژوهشي

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد سخنرانی‌های اصلي/کلیدی/ مدعو در همايش‌هاي پژوهشي

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·   تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاه، استان، ملّي يا بين‌المللي

·   موضوع فعاليت نهاد پژوهشيِ تأسيس شده

 

6

پژوهشگرپروري

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین المللی در حوزه های پژوهشی شده باشد.

ب‌.    دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرايي مدیریتي نهادهای پژوهشی کشور باشد.

ج‌.     جزء پژوهشگران برتركشور باشد.

·   تعداد پژوهشگران مبرّز

 

جدول3: شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسايي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فنّاوري و نوآوري

رديف

شاخص

تعريف شاخص

سنجه

1

اجرای طرح‌هاي  فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌اي‌كه بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف سازمانی، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائة خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·   تعداد طرح­های فنّاورانه

·   میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (سازمانی‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·   تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

2

تجاری‌سازی طرح‌هاي فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دورة ارزیابی

·   میزان فروش دانش،  محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیان در زمینه‌های فنّاورانه در طی دورة ارزیابی

·   تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌هاي‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·   میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·   سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·   تعداد اختراعات ملّي تأييدشدة بنياد

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·   تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/مهمان در همايش‌هاي فنّاورانه

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شركت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·   تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·   میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مديرة نهادهای فنّاورانة معتبر

8

فنّاورپروري

تربیت فنّاوری‌که عضو هیئت علمی، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمينه‌هاي فنّاوری شده باشد.

ب‌.   دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌کشور باشد.

·  تعداد فنّاوران مبرّز


 

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسايي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فرهنگ و خدمت

رديف

شاخص

تعريف شاخص

سنجه

 

1

خدمت‌رسانی تخصصی

·  ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·  تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·   ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·   تصدي مسؤوليت اجرايي ملّي در سطح استانی یا ملّی شامل مديريت سازمان‌ها و مؤسسات علمي، اجرايي و صنعتي‌كشور و مديريت مراكز تخصصي مرتبط با حوزة فعاليت فرد مانند: مديريت مراكز بهداشتي و درماني، بنگاه‌هاي صنعتي و ...

·   تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·   ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·   طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·   ارائة خدمات مؤثر در زمینۀ توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·   دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی

 
 
 
 
 

2

فرهنگ

·  طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·  تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·   اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·   مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·   تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·   تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آيسسكو و ...)

·   اجرای طرح‌های توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با حوزه‌های علمیه

·   دستاوردهای برجستة فرهنگی

 
 
 
 

 

دانلود فایل آئین نامه 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601