دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > اعضای هیئت علمی > شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد 
شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامة شناسايي و پشتیبانی از استادان سرآمد

 

مقدمه

به استناد تبصرة 2 بند 3ـ2 از مادّة 3 و تبصرة مادّة 4 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي» مصوّب هيئت‌امناي بنياد، اين شيوه‌نامه به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از استادان سرآمد دانشگاهي تدوين و تصويب مي‌شود:

 

مادّة 1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. مؤسسۀ علمي: منظور هريك از دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فنّاورانۀكشوراست‌كه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليت مشغول هستند.

ج. نهاد تخصصي ـ حرفه‌اي: منظور هر يك از نهادهاي حرفه‌اي در موضوعي تخصصي از قبيل انجمن‌هاي علمي و فرهنگستان‌هاي تخصصي است.

د.آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي مصوّب هيئت‌امناي بنياد در تاريخ 29/7/1394 است.

هـ . معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

و. استاد سرآمد: منظور هر يك از برگزيدگان آيين‌نامه مطابق مادّة 2 اين شيوه‌‌نامه است‌كه در دو سطح ملّي و منطقه‌اي و در يكي از ساحت‌هاي «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوري و نوآوري» و «فرهنگ و خدمت» درگروه‌هاي علمي انتخاب مي‌شود.

ز.گروه علمي: منظور هر يك ازگروه‌هاي علمي هفت‌گانه شامل: «علوم انساني و اجتماعي»، «علوم پايه»، «علوم پزشكي»، «علوم‌كشاورزي‏ و‏ دام‌پروري»، «علوم مهندسي»، «هنر و معماري» و «ميان‌رشته‌اي» است.

ح.كرسي: منظور هر يك از جايزه‌هاي اعطايي بنياد به برگزيدگان مطابق مادّة 4 آيين‌نامه است‌كه براساس مادّۀ 5 اين شيوه‌نامه تعريف مي‌شود.

ط. منطقه: منظور يك يا چند استان‌كشور به تشخيص بنياد است.

 

مادّة 2: شرايط استادان سرآمد

استادان سرآمد از ميان اعضاي هيئت‌علمي شاغل در مؤسسه‌هاي علمي،كه متخلق به اخلاق اسلامي و مشهور به سجاياي معلمي باشند، بر اساس مجموع فعاليت‌هاي نخبگانيِ آنان در يكي از چهار ساحت زير شناسايي مي‌شوند:

 

الف. استاد سرآمد آموزش: برحسب‌كسب بيشترين امتياز از جدول 1 در ميان متقاضيان در دورة زمانيِ بررسي، شناسايي مي‌شود. دريافت دست‌كم 200 امتياز از اين جدول براي سرآمدان آموزش ضروري است.

 

ب. استاد سرآمد پژوهش: برحسب‌كسب بيشترين امتياز از جدول 2 در ميان متقاضيان در دورة زمانيِ بررسي، شناسايي مي‌شود. دريافت دست‌كم 200 امتياز از اين جدول براي سرآمدان پژوهش ضروري است.

 

ج. استاد سرآمد فنّاوري و نوآوري: برحسب كسب بيشترين امتياز از جدول 3 در ميان متقاضيان در دورة زمانيِ بررسي، شناسايي مي‌شود. دريافت دست‌كم 200 امتياز از اين جدول براي سرآمدان فنّاوري و نوآوري ضروري است.

 

د. استاد سرآمد فرهنگ و خدمت: بر حسب كسب بيشترين امتياز از جدول 4 در ميان متقاضيان در دورة زمانيِ بررسي، شناسايي مي‌شود. دريافت دست‌كم 200 امتياز از اين جدول براي سرآمدان فرهنگ و خدمت ضروري است.

 

تبصرة 1: براي انتخاب استادان سرآمد در هر ساحت، فعاليت‌هاي هفت سال اخير استاد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

تبصرة 2: استادان سرآمد منتخب منطقه‌اي و ملّي حداقل پس ازهفت سال از آخرين برگزيدگي در هر ساحت، مجازند دوباره در فرايند ارزيابي شركت كنند.

تبصرة 3: هر يك از اعضاي هيئت‌علمي در هر دورة بررسي صرفاً مجاز است در يك ساحت به عنوان استاد سرآمد برگزيده شود.

 

مادّة 3: نهادهاي شناسايي استادان سرآمد

 به منظور دريافت تقاضاها و تطبيق شرايط متقاضيان با مقررات، نهادهاي زير در سطوح ملّي و منطقه‌اي تشكيل مي‌شود:

 

3ـ1. شوراي شناسايي سرآمدان دانشگاهي

براي شناسايي نهايي استادان سرآمد، «شوراي شناسايي سرآمدان دانشگاهي» در بنياد ملّي و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون برنامه‌ريزي (رئيس شورا)

ب. معاون فرهنگي نخبگان بنياد

ج. تا دو تن از اعضاي هيئت‌علميِ برجستة‌كشور به ازاي هر يك ازگروه‌هاي علمي

د. يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (به انتخاب معاون برنامه‌ريزي به عنوان دبير شورا)

هـ . يكي از مديران حوزة معاونت فرهنگي بنياد (به انتخاب معاون فرهنگي نخبگان)

 

تبصرة 1: اعضاي بند «ج» با پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي بنياد و با تأييد و حكم رئيس بنياد به مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصرة 2: دبيرخانة شورا در معاونت برنامه‌ريزي تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت و پردازش درخواست‌ها، تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها‌ و ابلاغ و پيگيري مصوّبه‌هاي شورا را بر عهده دارد.

 

3ـ2.كميسيون‌هاي تخصصي

برای بررسی تخصصی پروندۀ متقاضیان، «كميسيون تخصصي شناسايي سرآمدان» متناسب با گروه‏های علمی و با ترکیب زیر در بنياد ملّي تشکیل می‏شود:

الف. دبير شوراي شناسايي (رئيس‌كارگروه)

ب. يكي از مديران معاونت فرهنگي نخبگان بنياد (با انتخاب معاون ذي‌ربط)

ج. تا سه تن از اعضاي هيئت‌علمي برجسته به ازاي هريك ازگروه‌هاي علمی (بنا به موضوع‌كارگروه)

 

تبصرة 3: اعضاي‌كميسيون با حكم رئيس شوراي شناسايي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 4: اعضاي بند «ج» بر اساس گروه‌هاي علميِ هفت‌گانه انتخاب مي‌شوند و در هر جلسه به تناسبِ پرونده‌هاي مورد بررسي، اعضاي مرتبط در جلسه شركت مي‌كنند.

تبصرة5:  دبيرخانةكميسيون در دفتر رئيس‌ كميسيون تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، ارزيابي اولية آنها، تطبيق مدارك با مقررات و ارائة نتايج به شوراي شناسايي را بر عهده دارد.

 

3ـ3.كارگروه‌هاي منطقه‌اي شناسايي سرآمدان

 

براي بررسي اولية پروندة متقاضيان در استان‌هاي كشور، «كارگروه منطقه‌اي شناسايي سرآمدان» در سطح هر يك از پهنه‌هاي جغرافيايي بنياد ملّي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. رئيسان بنيادهاي نخبگان استاني در آن پهنه

ب. هفت‌ تن از اعضاي هيئت‌علمي برجستة پهنه

 

تبصرة 6: يكي از رئيسان بنيادهاي نخبگان استاني در هر پهنه با پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي و تأييد و حكم رئيس بنياد ملّي به عنوان رئيس‌كارگروه برگزيده مي‌شود.

 

تبصرة 7: اعضاي بند «ب» با رعايت تخصص در هر گروهِ علمي به پيشنهاد رئيس كارگروه و با تأييد و حكم معاون برنامه‌ريزي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصرة 8: دبيرخانة كارگروه در دفتر رئيس كارگروه تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت و پردازش اولية تقاضاها، تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها و پيگيري مصوبه‌هاي كارگروه را بر عهده دارد.

 

 مادّة 4: فرايند شناسايي

 الف. پس از انتشار فراخوان، متقاضیان، پيشينة مربوط به فعالیت‏های نخبگانیِ خود را در سامانۀ اطلاعاتي بنياد ملّي وارد می‏کنند.

ب. كارگروه منطقه‌اي، استادان برتر پهنة خود را در هرگروه علمی و هر ساحت، از ميان واجدان شرايط‌ مادّة 2 و حائز بيشترين امتياز از شاخص‌هاي مرتبط در جدول‌هاي 1 تا 4، انتخاب و به شوراي شناسايي پيشنهاد مي‌كند.

ج. شورای شناسایی از طریق كميسيون‌هاي تخصصی، پروندۀ متقاضیان را بررسی و سرآمدان ملّی و منطقه‌اي در هر گروه‏ علمی و هر ساحت را  از ميان واجدان شرايطي‌كه داراي بالاترين امتياز از شاخص‌هاي مرتبط در جدول‌هاي 1 تا 4 هستند، انتخاب و به رئيس بنياد معرفي مي‌كند.

د. رئيس بنیاد بر اساس ظرفیت اعلام شده، استادان سرآمد منطقه‌اي و ملّی را در هر یک از ساحت‏ها تعیین مي‌كند.

هـ . برگزيدگان طيّ مراسمي معرفي و از تسهيلات‌كرسي‌هاي بنياد بهره‌مند مي‌شوند.

 

 تبصرة 1: متقاضيان از طريق معرفي نهادهاي تخصصي ـ حرفه‌اي يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.

 تبصرة 2: بنياد ملّي مجاز است به طور مستقيم نيز از طريق شوراي شناسايي و كميسيون‌هاي تخصصي، پرونده‌هاي استادان سرآمد در سطح ملّي را بررسي كند.

 تبصرة 3: تعداد استادان سرآمد در هر يك از ساحت‌ها و در سطوح ملّي و منطقه‌اي ساليانه از سوي رئيس بنياد تعيين مي‌شود.

 

مادّة 5: تسهيلات اعطايي 

بنياد به منظور تكريم برگزيدگان و ايجاد محيطي مناسب براي توسعة فعاليت‌هاي نخبگاني آنان، تسهيلاتي را در قالب «كرسي آموزش»، «كرسي پژوهش»، «كرسي فنّاوري و نوآوري» و «كرسي فرهنگ و خدمت» به شرح جدول‌هاي 5 تا 8 به برگزيدگان هر يك از ساحت‌هاي مرتبط اعطا مي‌كند.

تبصره: اعتبار ريالي هركرسي با توجه به بودجۀ ساليانۀ بنیاد و بنا به تشخيص رئيس بنياد تعيين مي‌شود.

 

مادّة 6: تفسير مفاد و نظارت 

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و اين معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصاديق ديگري از سنجه‌ها، امتياز و تسهيلات اعطايي را با رعايت مفاد آيين‌نامه، به طور آزمايشي و در مدت اجراي شيوه‌نامه لحاظ‌كند تا در صورت نهايي شدن، به طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ‌گردد.

  

مادّة 7: تصويب و اجرا 

 

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هفت مادّه و پانزده تبصره در تاريخ 1/5/1395 به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

 

 

جدول 1: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت آموزش

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

1

آفرينش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·    تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین­المللی

·    حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/ مرجعِ درسی)

·    تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·    تعداد درسنامه‌هاي الکترونیکی منتشر شده

·    به ازای هرکتاب عمومي منتشر شده در سطح ملّی تا 50 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 75 امتیاز؛ مرجع درسی (آموزش و پرورش/ دانشگاهي) در سطح ملّی تا 75 امتياز و در سطح بین‏المللی تا 90 امتیاز

(برای کتاب‌های با تعداد تجدید چاپ بیش از پنج بار و شمارگان بیش از ده‌هزار جلد تا 50 درصد به امتیاز مذکور اضافه می‌شود)

·    به ازای هر درس‌نامة الکترونیکیِ مرجع‌که مبتنی بر استانداردهای معتبر بین‌المللی تولید و منتشر شده باشد تا50 امتیاز

250

·   كتاب‌ها بايد نگارشي يا تصنيفي و در زمينة تخصص فرد باشد.

2

نوآوری‏های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·   تعداد نوآوری­های آموزشيِ ثبت شده به عنوان اختراع

·   تعداد نوآوری­های آموزشيِ منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·    به ازای هر نوآوری داوری و ثبت شده به عنوان اختراع در مراجع معتبر ملّی تا 20 امتیاز و در مراجع معتبر بین‌المللی تا 30 امتیاز

·    به ازای هر نوآوری منتشر شده در مجلات پژوهشی معتبر ملّی تا 10 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 15 امتیاز

 

100

·   در صورتی‌که طرح موردنظر اجرايي شده باشد اما منتشر یا ثبت نشده باشد سنجش از طریق تکمیل‌کاربرگ داوری طرح با تكيه بر: «اصالت نوآوری»، «میزان صرفه‌جویی هزینه پس از اجرای نوآوری»، «سهولت اجرای نوآوری»، «موفقیت و اثربخشی» و «وسعت اجرای نوآوری»، صورت مي‌پذيرد.

·   نوآوري‌ها بايد مرتبط با حوزة آموزش باشد.

3

نظریه‌پردازی آموزشی

توسعة چارچوب‌های نظری در حوزة تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمينة‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزة آموزش و یادگیری/ ارائة الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزة تعلیم و تربیت

·   تعداد نظریه­های آموزشي منتشر شده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·   تعدادکرسی­های نظریه­پردازی در زمينة آموزش

·    به ازای هر نظریة منتشرشده در مجلات پژوهشی معتبر ملّی تا 20 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 25 امتیاز

·    برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی تا 30 امتیاز

 

100

ــــ

 

 

 

 

 

 

ادامة جدول1

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

4

شاگردپروري

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که فرد، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختة برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهاي آموزشي/ پژوهشي/فنّاورانه/ مديريتي‌کشور باشد.

ج. موفق به دريافت جايزه‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي در زمينه‌هاي آموزش شده باشد.

·   تعداد دانش آموختگان مبرّز

·    به ازای هر دانش‌آموخته اگر مطابق ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختۀ برتر انتخاب شده است تا 10 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی کشور باشد تا 15 امتياز، اگر به عنوان عضو هيئت‌علمي برجسته يا پژوهشگري معتبر برگزيده شده باشد تا 20 امتياز، اگر موفق به دريافت جايزه‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي در زمينة آموزش شده باشد تا 20 امتياز

60

ــــ

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفكر و فرهنگ علمی

·       تعداد مقالات ترويجي منتشر شده در زمینة آموزش در زمينه‌اي خاص در علم و فنّاوری

·   تعدادكارگاه­هاي آموزشي برگزار شده در زمينة ترویج علم

·   تعداد سمينارها و سخنراني در انجمن‌های علمی

·   تعداد برنامه­هاي ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

·    هركارگاه­ آموزشي حداکثر تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·    هر سمينار و سخنراني تخصصی در انجمن های علمی تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·        هر مقالة منتشرشده در مجلات ترویجی معتبر تا 5 امتیاز

·    هر برنامة ترویجی در رسانه­های عمومی تا 3 امتیاز

80

·   تمامي فعالیت­ها و برنامه‌های ترویجی بايد مرتبط با زمینۀ تخصصی فرد باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامة جدول1

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

6

 

توسعة برنامه‏های آموزشی

ایده پردازی، طراحی و توسعة برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعة برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·       تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·   تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·       میزان مشارکت در توسعة مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

·         هر برنامة آموزشي طراحی شده یا باز نگری شدة مصوّب تا 15 امتياز

·    طراحی و راه اندازی هر دورة آموزش عالی مشترک بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با  دانشگاه های سایر کشورها تا 15 امتیاز

60

 

·   فقط به برنامه‌ها و دوره­های آموزشی امتیاز تعلق می‌گیرد که توسط مراجع ذی‌ربط مصوّب و اجرا شده است.

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·   تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح دستگاه، استان، ملّي و بين‌المللي

·   موضوع فعاليت نهاد آموزشی تأسیس شده (عمومي/ مهارتی/ آموزش عالي)

·    تأسیس(یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد آموزش عالی در سطح: دستگاه تا 7،  استان تا 10 ، ملّی تا 15، بین‏المللی تا 20 امتیاز

·    تأسیس (یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد آموزشی مهارتی در سطح: دستگاه تا 5،  استان تا 7 ، ملّی تا 10، بین‏المللی تا 15امتیاز

·    تأسیس(یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد آموزشی عمومی در سطح: دستگاه تا 3،  استان تا 5، ملّی تا 7، بین‏المللی تا 10امتیاز

60

·  در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

اشتهار آموزشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·  تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌كسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·  تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/ مدعوّ در همايش‌هاي آموزشي

·    هر جایزه/ مدال/ لوح استانی يا ملّي: تا 10 امتیاز

·    هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 15 امتیاز

·    برگزيدة استاد آموزشي در سطح مؤسسة علمي يا ملّي تا 15 امتياز

·    هر سخنرانی اصلي/کلیدی/ مدعو در کنفرانس های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا  15 امتیاز

60

ــــ

 

 

 

 

جدول 2: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت پژوهش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که در سطوح مختلف‌ كوچك تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·   تعداد طرح‌هاي پژوهشي در سطوح مختلف

·   میزان موفقیت نتایج طرح

·   حجم مالي و تعداد همكاران طرح

·   طرح­هایی‌که اعتبار مالی آن کمتر از یک میلیارد ریال باشد طرح پژوهشی با اندازه کوچک، بین یک تا پنج میلیارد ریال طرح پژوهشی متوسط، بین پنج تا ده میلیارد ریال بزرگ و بیش از ده میلیارد ریال طرح‌کلان محسوب می­شود

·    به ازای هر طرح پژوهشیِ خاتمه یافته در اندازۀ کوچک تا 20 امتياز، متوسط تا 40 امتياز،  بزرگ تا 60 امتياز وکلان تا 100 امتیاز

در صورتي­كه اجراي طرح با مشاركت بيش از سه نفر از اعضاي هيئت‌علمي داخلی یا خارجی انجام پذيرد امتيازكل تا  5/1 برابر افزايش يافته و به نسبت سهم بين آنها تقسيم مي‌شود.

 

300

·   ارائة مدارک مبنی بر اتمام موفق طرح از سوی کارفرما ضروری است.

2

بروندادهاي پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینة تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·   تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّي/ بین‌المللی

·   میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·   تعداد کتاب‌هاي تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

·    به ازای هر مقاله منتشرشده در مجلات معتبر بين‏المللي تا 7 امتياز، هر مقاله منتشر شده در مجلات پژوهشي معتبر ملّی تا 4 امتياز

·    نگارش هر كتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی با داوري وچاپ در انتشارات معتبر ملّی تا 15 امتياز و بین‌المللی تا 20 امتياز

·    شاخص اچ در پايگاه اسكاپوس (به ميزان دو برابر شاخص اچ به عنوان امتياز لحاظ مي‏گردد.)

200

·   تنها برونداد‏های مرتبط با تخصص فرد لحاظ می‏شود.

·   در صورتی‌که دستاوردهای منتشر شده با همکاری چند نویسنده انجام پذیرد امتیاز مرتبط با توجه به جایگاه فرد محاسبه مي‌شود.

3

ارائه نظریه  علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعي علمي را ارائه می‌کند و به تأييد مراجع معتبر بین‌المللی رسيده باشد.

·   تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائة نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر بين‌المللي

·   تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·    هر نظرية علميِ منتشر شده در نشریات معتبر بین‏المللی تا 30 امتياز

·    برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ نظریه تا 20 امتیاز

100

·   نظریه بايد در زمينة تخصص فرد  باشد.

 

 

 

ادامۀ جدول 2

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

4

اشتهار پژوهشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد سخنرانی‌های اصلي/کلیدی/ مدعو در همايش‌هاي پژوهشي

·    هر جایزه/ مدال/ لوح استانی يا ملّي: تا 10 امتیاز

·    هر جایزه / مدال/ لوح بین‌المللی: تا 15 امتیاز

·    برگزيدة استاد پژوهشي در سطح مؤسسة علمي يا ملّي تا 15 امتياز

·       هر سخنرانی اصلي/کلیدی/ مدعو در کنفرانس‌های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

60

ـــ

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·   تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاهي، استاني، ملّي يا بين‌المللي

·   موضوع فعاليت نهاد پژوهشيِ تأسيس شده

·    به ازای تأسیس (یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد پژوهشی در سطح : دستگاه تا 7 امتياز،  استان تا 10 امتياز، ملّی تا 15 امتياز، بین‏المللی تا 20 امتياز

·    ميزان اهميت حوزة فعاليت نهاد پژوهشي مرتبط با اولويت‌هاي علم و فنّاوري كشور تا 20 امتياز

 

60

·  در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

6

پژوهشگر پروري

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. به عنوان دانش‌آموختة برتر بنياد ملّي انتخاب شده باشد.

ب. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین المللی در حوزه‌های پژوهشی شده باشد.

ج. دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرايي مدیریتي نهادهای پژوهشی کشور باشد.

د. جزء پژوهشگران برتركشور باشد.

·   تعداد پژوهشگران مبرّز

·   به ازای هر پژوهشگر اگر موفق به دریافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‌المللی شده باشد تا 8  امتياز، اگر به عنوان دانش‌آموختة برتر برگزيده شده باشد تا 10 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد تا 15 امتياز، اگر جزء پژوهشگران برتركشور باشد تا 20 امتیاز

60

ــــ

 

 

 

 

 

جدول 3: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فنّاوری و نوآوری

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

اجرای طرح‏های  فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌اي‌كه بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف دستگاهي، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائة خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·   تعداد طرح­های فنّاورانه

·   میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (دستگاهي‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·   تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

·  در صورتي‌كه طرح به توليد يك محصول صنعتي (توليد انبوه) منجر شده باشد، به ازاي هر طرح بین‏المللی‌که محصولات آن در بازارهای بین‏المللی ارائه شده باشد تا 100 امتياز؛ در بازارهای ملّي ارائه شده باشد تا 80 امتياز؛  هر طرح استانی تا 60 امتياز و در صورتي‌كه منجر به توليد محصول نمونه (پايلوت) شده باشد به ازاي هر طرح  ملّي تا 50 امتياز؛  هر طرح استانی تا 30 و دستگاهي تا 20 امتیاز

·   در صورتي‌كه طرح منجر به توليد خدمتي ویژه شده باشد، به ازاي  هر طرح بین‌المللی تا 50 امتياز؛ ملّي تا40 امتياز و هر طرح استانی تا 30 امتیاز

300

·  در صورتي‌كه اجراي طرح با مشاركت بيش از سه نفر از اعضاي هيئت علمي داخلی یا خارجی انجام پذيرد امتيازكل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزايش يافته كه به نسبت سهم آنها تقسيم مي‌شود.

2

تجاری سازی طرح‏های  فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دورة ارزیابی

·   میزان فروش دانش،  محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

·      در صورت فروش در طیّ دورة ارزیابی تا 1 میلیارد ریال تا 30 امتیاز؛ 1 تا 5 میلیارد ریال تا 50 امتیاز ؛ 5 تا 10 میلیارد ریال تا 70 امتیاز ؛ بیش از 10 میلیارد ریال تا100 امتیاز

200

·  دورة ارزيابي هفت سال گذشته است.

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی در زمینه‌های فنّاورانه

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیاد در زمینه‌های فنّاورانه در طی دورة ارزیابی

·   تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

·      ايجاد اشتغال براي 5 تا 10 نفر كاركنان دانشي تا 30  امتياز؛  بين 10 تا  30 نفر تا 50 امتياز؛ 30 تا 60 نفر تا 70 امتياز ؛ 60 تا 100 نفر تا 100 امتياز؛ بيش از 100 نفر به ازاي هر 20 نفر اضافه تا 30 امتيازِ اضافه

200

ـــــــــ

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های کلیدی

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌هاي‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·   میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·   سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

·     به ازاي هر فنّاوري بومی‌سازی شده با توجه به اهمیّت آن فنّاوری حداكثر تا 50 امتياز

100

·  منظور از بومی‌سازی، تولید  محصولی متناسب با نیازها و شرایط بومی‌کشور است.

 

 

 

ادامۀ جدول 3

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·      تعداد اختراعات ملّي تأييدشدة بنياد

·      به ازاي ثبت موفقيت‌آميز هر اختراع در سطح بین المللی تا  30 امتياز، در سطح ملّی تا 20 امتیاز

100

·  اختراع‌هاي داخلي بايد برگزيدة بنياد ملّي باشد.

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·   تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·   تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/مهمان در همايش‌هاي فنّاورانه

·     هر جایزه/ مدال/ لوح استانی يا ملّي: تا 10 امتیاز

·      هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 15 امتیاز

·      برگزيدة فنّاور يا نوآور در سطح مؤسسة علمي يا ملّي تا 15 امتياز

·      هر سخنرانی اصلي/کلیدی/ مدعو در کنفرانس‌های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

60

ــــ

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شركت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·   تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·   میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مديرة نهادهای فنّاورانة معتبر

·      به ازای تأسیس(یا مشارکت در  تأسیس) هر نهاد فنّاورانه در سطح سازمانی (شبیه تأسیس شرکت های دانش‌بنیان) تا 10 امتیاز ، در سطح ملّی(شبیه تأسیس انجمن های فنّاورانه یا عضو هيئت‌مؤسس، هيئت‌مدیره یاکمیته‌های تخصصی انجمن‌های فنّاورانه) تا 15 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 20 امتیاز

60

·  در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

فنّاورپروري

تربیت فنّاوری‌که فرد، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به كسب عنوان دانش‌آموختة برتر بنياد ملّي شده باشد.

ب. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمينه‌هاي فنّاوری شده باشد.

ج‌.   دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌کشور باشد.

·  تعداد فنّاوران مبرّز

·      به ازای هر فنّاور اگر موفق به دریافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‏المللی شده باشد تا 8 امتياز، اگر به عنوان دانش‌آموختة برتر بنياد برگزيده شده باشد تا 10 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌‌کشور باشد حداکثر تا 20 امتیاز

60

ــــ

 

 

 

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فرهنگ و خدمت

 

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

خدمت رسانی تخصصی

·  ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·  تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·   ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·   تصدي مسؤوليت اجرايي ملّي در سطح استانی یا ملّی شامل مديريت سازمان‌ها و مؤسسات علمي، اجرايي و صنعتي‌كشور و مديريت مراكز تخصصي مرتبط با حوزة فعاليت فرد مانند: مديريت مراكز بهداشتي و درماني، بنگاه‌هاي صنعتي و ...

·   تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·      ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·      طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·   ارائة خدمات مؤثر در زمینۀ توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·   دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی

·   به ازاي هر سال مديريت  مؤثر در سطح استانی حداكثر تا 20 امتياز، در سطح ملّی تا 40 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 60 امتیاز

·   به ازای تأسیس هر نهاد علمی و خدماتی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری شده باشد در سطح استانی تا 30 امتياز و در سطح ملّی تا 50 امتیاز

·   به ازای هر بستة خدمت‌رسانی تخصصی اجرا شده (از قبيل اجرای طرح‌ ارتقای سلامت) در سطح استان تا 20 امتیاز، در سطح ملّی تا 30 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 50 امتیاز

·   سایر اقدامات یا دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی از طریق داوری تخصصي قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

300

·   خدمات بايد مرتبط با تخصص فرد و مورد تأييد مراجع ذي‌ربط باشد.

2

فرهنگ

·  طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·  تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·   اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·   مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·   تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·   تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آيسسكو و ...)

·   اجرای طرح‌های توسعة ارتباطات نظام آموزشي با حوزه‌های علمیه

·   دستاوردهای برجستة فرهنگی

·   به ازای هر طرح فرهنگی اجرا شده در سطح استان تا 15 امتیاز و در سطح ملّی تا 20 امتیاز

·   به ازاي هر سال مديريت مستمر و موثر مؤسسات فرهنگی در سطح استانی تا 20 امتياز و در سطح ملّی تا 40 امتیاز

·       به ازای تأسیس هر مرکز فرهنگی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری‌ شده است در سطح استانی تا 30 امتياز و در سطح ملّی تا 50 امتیاز

·   سایر اقدامات یا دستاوردهای برجستة فرهنگی از طریق داوری‌هاي تخصصي قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

300

·   فعاليت فرهنگي بايد در راستاي رفع نیازهای فرهنگی استان یاکشور و مبتنی بر سیاست‌های توسعة فرهنگی‌کشور و مورد تأييد مراجع ذي‌ربط باشد.

 

جدول 5. كرسي آموزش

 

رديف

تسهيلات اعطايي

اعتبار

توضيحات

منطقه‌اي

ملّي

1

اعطاي لوح سپاس و جايزة نقدي

50 ميليون ريال

120 ميليون ريال

ـــ

2

اعطاي اعتبار آموزشي

200 ميليون ريال

700 ميليون ريال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذيرش آموزش‌يار

پرداخت‌كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت‌كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

4

پذيرش پژوهشگر پسادكتري

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

5

معرفي دانش‌آموخته براي استفاده از جايزة دكتركاظمي آشتياني/ تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

6

معرفي دانش‌آموخته براي بهره‌مندي از جايزة شهيد احدي/ جايزة شهيد تهراني‌مقدم

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

7

پرداخت كمك هزينة سفرهاي زيارتي/گردش‌گري ملّي براي خود و يكي از اعضاي خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

8

تسهيلات رفاهي (وام مسكن/ وام خودرو/ وام ضروري و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

              

* اعتبار آموزشي در موارد زیر قابل هزينه‌كردن است:

1.    پرداخت هزینۀ چاپ كتاب، مقالات و پديدآوري محتوای آموزشی الکترونیکی

2.    كمك‌هزینۀ شركت در همايش‌ها و مجامع علمي معتبر

3.    پرداخت كمك‌هزينة توانمندسازي دانشجويان براي شركت در دوره‌هاي آموزشي/ همايش‌هاي داخلي و خارجي مرتبط

4.    كمك‌هزينه به پژوهش‌ياران/ فن‌ياران مطابق مقررات بنياد ملّي

5.    كمك‌هزينة ميزباني از پژوهشگران ايرانيِ غيرمقيم/ همكار علمي از سايركشورها

6.    كمك‌هزينة برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي آموزشي

7.    خريد كتاب و نرم‌افزارهاي تخصصي

8.    خريد تجهيزات/ مواد براي آزمايشگاه‌ و استفاده از تسهيلات شبكه‌هاي آزمايشگاهي‌كشور

9.    پرداخت حق عضويت در انجمن‌هاي علمي، اشتراك نشريه‌ها و عضويت در بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي

10.    كمك‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي

11.    كمك‌هزينة راه‌اندازي نهادهاي آموزشي و ترويجي

 

 

جدول 6. كرسي پژوهش

 

رديف

تسهيلات اعطايي

اعتبار

توضيحات

منطقه‌اي

ملّي

1

اعطاي لوح سپاس و جايزة نقدي

50 ميليون ريال

120 ميليون ريال

ـــ

2

اعطاي اعتبار پژوهشي

200 ميليون ريال

700 ميليون ريال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذيرش پژوهش‌يار

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

4

پذيرش پژوهشگر پسادكتري

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

5

معرفي دانش‌آموخته براي استفاده از جايزة دكتركاظمي آشتياني/ تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

6

معرفي دانش‌آموخته براي بهره‌مندي از جايزة شهيد احدي/ جايزة شهيد تهراني مقدم

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

7

پرداخت كمك هزينة سفرهاي زيارتي/گردش‌گري ملّي براي خود و يكي از اعضاي خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

8

تسهيلات رفاهي (وام مسكن/ وام خودرو/ وام ضروري و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

 

* اعتبار پژوهشي در موارد زیر قابل هزينه‌كردن است:

1.   پرداخت هزینۀ چاپ‌كتاب، مقالات و پديدآوري محتوای آموزشی  الکترونیکی

2.   كمك‌هزینۀ شركت در همايش‌ها و مجامع علمي معتبر

3.   پرداخت كمك‌هزينة توانمندسازي دانشجويان براي شركت در دوره‌هاي آموزشي/ همايش‌هاي داخلي و خارجي مرتبط

4.   خريد كتاب و نرم‌افزارهاي تخصصي

5.   خريد تجهيزات/ مواد براي آزمايشگاه‌ و استفاده از تسهيلات شبكه‌هاي آزمايشگاهي‌كشور

6.   پرداخت حق عضويت در انجمن‌هاي علمي، اشتراك نشريه‌ها و عضويت در بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي

7.   كمك‌هزينه به آموزش‌ياران/فن‌ياران مطابق مقررات بنياد

8.   كمك‌هزينة ميزباني از پژوهشگران ايرانيِ غيرمقيم/ همكار پژوهشي از سايركشورها

9.   كمك‌هزينة برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي تخصصي

10.               كمك‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي

11.               كمك‌هزينة راه‌اندازي نهادهاي پژوهشي (مانند‌گروه پژوهشي)

 

 

جدول 7.كرسي فنّاوري و نوآوري

رديف

تسهيلات اعطايي

اعتبار

توضيحات

منطقه‌اي

ملّي

1

اعطاي لوح سپاس و جايزة نقدي

50 ميليون ريال

120 ميليون ريال

ـــ

2

اعطاي اعتبار نوآوري

200 ميليون ريال

700 ميليون ريال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذيرش فن‌يار

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

4

پذيرش پژوهشگر پسادكتري

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

5

معرفي دانش‌آموخته براي استفاده از جايزة شهيد تهراني مقدم/تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

6

معرفي دانش‌آموخته براي بهره‌مندي از جايزة شهيد احدي / جايزة شهيد تهراني مقدم

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

8

پرداخت كمك هزينة سفرهاي زيارتي/گردش‌گري ملّي براي خود و يكي از اعضاي خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

9

تسهيلات رفاهي (وام مسكن/ وام خودرو/ وام ضروري و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

 

* اعتبار نوآوري در موارد زیر قابل هزينه‌كردن است:

1.   پرداخت هزینۀ چاپ‌كتاب، مقالات و پديدآوري محتوای آموزشی  الکترونیکی

2.   كمك‌هزینۀ شركت در همايش‌ها و مجامع علمي معتبر

3.   پرداخت كمك‌هزينة توانمندسازي دانشجويان براي شركت در دوره‌هاي آموزشي/ همايش‌هاي داخلي و خارجي مرتبط

4.   خريد كتاب و نرم‌افزارهاي تخصصي

5.   خريد تجهيزات/ مواد براي آزمايشگاه‌ و استفاده از تسهيلات شبكه‌هاي آزمايشگاهي‌كشور

6.   پرداخت حق عضويت در انجمن‌هاي علمي، اشتراك نشريه‌ها و عضويت در بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي

7.   كمك‌هزينه به آموزش‌ياران/ پژوهش‌ياران مطابق مقررات بنياد ملّي

8.   كمك‌هزينة ميزباني از فنّاوران ايرانيِ غيرمقيم/ همكار فنّاورانه از سايركشورها

9.   پرداخت هزينة ثبت اختراع، ارتقاي اختراع و توسعة شركت دانش‌بنيان

10.               كمك‌هزينة برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي تخصصي

11.               كمك‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي

12.               كمك‌هزينة راه‌اندازي نهادهاي فنّاورانه (مانند شركت دانش‌بنيان)

 

جدول 8.كرسي فرهنگ و خدمت

رديف

تسهيلات اعطايي

اعتبار

توضيحات

منطقه‌اي

ملّي

1

اعطاي لوح سپاس و جايزة نقدي

50 ميليون ريال

120 ميليون ريال

ـــ

2

اعطاي اعتبار خدمت

200 ميليون ريال

700 ميليون ريال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

4

پذيرش پژوهشگر پسادكتري

پرداخت كارمزد

(ساليانه يك نفر)

پرداخت كارمزد

(ساليانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنياد ملّي

5

معرفي دانش‌آموخته براي استفاده از جايزة جذب در دستگاه اجرايي / تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

6

معرفي دانش‌آموخته براي بهره‌مندي از جايزة شهيد احدي / جايزة شهيد تهراني‌مقدم

ساليانه يك نفر

ساليانه دو نفر

براي هفت سال

7

پرداخت كمك هزينة سفرهاي زيارتي/گردش‌گري ملّي براي خود و يكي از اعضاي خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

8

تسهيلات رفاهي (وام مسكن/ وام خودرو/ وام ضروري و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنياد ملّي

 

* اعتبار خدمت در موارد زیر قابل هزينه‌كردن است:

1.   پرداخت هزینۀ چاپ‌كتاب، مقالات و پديدآوري محتوای آموزشی  الکترونیکی

2.   كمك‌هزینۀ شركت در همايش‌ها و مجامع علمي معتبر

3.   پرداخت‌كمك‌هزينة توانمندسازي دانشجويان براي شركت در دوره‌هاي آموزشي/ همايش‌هاي داخلي و خارجي مرتبط

4.   خريد كتاب و نرم‌افزارهاي تخصصي

5.   خريد تجهيزات موردنياز براي فعاليت‌هاي فرهنگي، مديريتي و خدمات‌رساني تخصصي

6.   كمك‌هزينة برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي آموزشي

7.   كمك‌هزينه به آموزش‌ياران/ پژوهش‌ياران/ فن‌ياران مطابق مقررات بنياد ملّي

8.   كمك‌هزينة ميزباني از مديران ايرانيِ غيرمقيم/همكار از سايركشورها

9.   كمك‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتي

10.               پرداخت هزینۀ اجراي طرح‌ها و فعاليت‌هاي مديريتي، فرهنگي و خدمات‌رساني تخصصي

11.               كمك‌هزينة راه‌اندازي نهادهاي فرهنگي و خدمات‌رساني تخصصي

 

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601