چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > ریاست بنیاد > اساسنامه بنياد 
اساسنامه بنياد

اساسنامه بنياد ملي نخبگان

 

مصوب جلسات 552، 553، 554،555 ،556 ،557 ،558 ،559، 560، 561، 562 مورخ 24/9/83 ،22/10/83 ، 6/11/83 ، 20/11/83 ، 4/12/83 ، 18/12/83 ، 16/1/84 ،30/1/84 ، 13/2/84 ، 27/2/84  و 10/3/84

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

مقدمه
نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت‌هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي در مسير رفع موانع و مشكلات توليد دانش و جنبش نرم‌افزاري در جلسه ديدار برخي از نخبگان علمي كشور با ايشان در مهر ماه 1383، بنياد ملي نخبگان كشور با اساسنامه‌اي به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد:

 

فصل اول: كليات

ماده 1- نام

نام بنياد عبارت است از "بنياد ملي نخبگان كشور" كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «بنياد» ناميده مي‌شود.

ماده 2- هدف

هدف از تأسيس بنياد، عبارت است از برنامه‌ريزي وسياستگذاري براي شناسايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي نخبگان، جذب، حفظ و به‌كارگيري وپشتيباني از آنان در راستاي ارتقاء توليد علم، فناوري و توسعه علمي و متوازن كشور واحراز جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي در منطقه براساس سند چشم انداز كشوردرافق 1404.

ماده 3- وظايف

1ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي:

الف ـپشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور

ب ـ شناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارتقاء توليد علم در كشور

ج ـ كشف، جذب و پرورش استعدادها و حمايت ازشخصيت‌هاي جامع الشرايط علمي

د ـ حمايت از نخبگان براي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي و كارآفريني

2ـ ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط بانخبگان و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به آنان در جهت اجراي سياست ها و برنامه‌هاي مصوب

3ـ كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي دسترسي محققان و نخبگان به تحقيقات جهاني و انتقال فناوري‌هاي جديد به كشور در راستاي تحقق اهداف توسعه علمي ومتوازن كشور

4ـ كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي حضور نخبگان درهمايش‌هاي علمي در داخل و خارج كشور

5ـ تشكيل شبكه جهاني ويژه نخبگان ايراني درداخل و خارج از كشور

ماده 4- تعريف نخبه و احراز نخبگي

نخبه به فردبرجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثر گذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشورمحسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشور گردد. احراز نخبگي افرادبراساس آيين نامه پيشنهادي هيات امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهدبود.

ماده 5- شكل حقوقي

بنياد داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت مؤسسه دولتي و منحصراً براساس مقررات اين اساسنامه تحت نظر رئيس جمهور اداره مي‌شود. رئيس بنياد معاون رئيس جمهور است.[1]

 

فصل دوم: اركان

ماده 6- اركان

بنياد داراي اركان زيرمي‌باشد:

1ـ هيأت امناء

2ـ رييس بنياد

3ـ شوراي نخبگان

ماده 7- هياتامناء

هيأت امناء عاليترين مرجع بنياد در زمينه سياستگذاري و تصميم‌گيري وداراي كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي‌باشد.رياست هيات امناء با رئيس جمهوري‌اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده 8- تركيب هياتامناء[2]

الف: اعضاي حقوقي

1ـ رئيس جمهور (رئيس هيات امناء)

2ـ معاون اول رئيس جمهور

3- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد

3ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

4ـ وزير علوم،تحقيقات و فناوري

5ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6ـ وزير فرهنگ وارشاد اسلامي

7ـ وزير آموزش و پرورش

8ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور

9ـ رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

10ـ رئيس نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

11ـ رئيس جهاد دانشگاهي

12ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تبصره 1ـ براي پيشبرد اهداف بنياد، قائم مقام رئيس بنيادطبق ضوابط تصويب شده توسط هيات امناء و با رعايت شرايط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب مي‌شود.

تبصره 2ـاحكام اعضاي فوق الذكر توسط رئيس هيات امناء صادر خواهدشد.

ب : اعضاي حقيقي[3]

نه نفر از شخصيت‌هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها ازعلماي برجسته حوزه‌هاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر ازبانوان نخبه علمي كشور مي‌باشند.

تبصره 3ـاحكام اعضاي فوق الذكر به پيشنهاد رئيس بنياد و با حكم رئيس هيات امناء صادرخواهد شد.

ماده 9- وظايف هيئت امناء

1ـ تعيين سياست‌ها و برنامه‌ها و خط مشي فعاليت‌هاي بنياد

2ـ تصويب سياستها و برنامه‌هاي لازم در ارتباط با نخبگان كه توسط رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود

3ـ سياستگذاري و تصميم‌گيري كلان در خصوص نخبگان و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي و اجرايي بنياد

4ـ بررسي و اتخاذ تصميم در موردپيشنهادهاي رئيس بنياد و يا پيشنهادهايي كه از جانب حداقل يك سوم از اعضاء هيات امناء ارائه شده باشد

5ـ تصويب نمودار سازماني و پست‌هاي مورد نياز بنياد

6ـ تصويب بودجه و ترازنامه ساليانه بنياد

7ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي نحوها رائه كمك‌هاي مادي و معنوي بنياد به نخبگان

8ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها،مراكز و نهادهايي كه متولي امور نخبگان مي‌باشند

9ـ پيشنهاد ادغام مؤسسات وواحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كه در رابطه با امور نخبگان فعاليت‌ مي‌نمايند به مراجع قانوني ذي‌ربط جهت تصويب

10ـ تصويب اساسنامه صندوق‌هاي حمايتي در ارتباط با نخبگان علمي و دانشمندان و پژوهشگران

11ـ تصويب آيين‌نامه جذب و به‌كارگيري نخبگان علمي كشور و نحوه ارائه كمك‌هاي مادي و معنوي به آنان

12ـ تصويب آيين‌نامه‌‌ها و مقررات مورد نياز بنياد

13ـ بررسي و اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس هيات امناء يا رئيس بنياد در دستور كار هيات امناء قرار مي‌گيرد و در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف بنياد است.

14ـ پيشنهاد اصلاح و يا تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

15ـ بررسي و تصويب كليه ضوابط پيشنهادي از سوي شوراي نخبگان

تبصره 1-جلسات عادي هيات امناء سالي دوبار به پيشنهاد رئيس بنياد تشكيل مي‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هيات امناء رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.

تبصره 2- جلسات فوقالعاده هيأت امناء برحسب ضرورت با پيشنهاد رئيس بنياد و يا رئيس هيات امناء تشكيل مي‌شود.
تبصره 3-  ايجاد هرگونه مؤسسه در ارتباط با نخبگان با تأييد بنياد به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌رسد.

تبصره 4-هيأت امنا مي‌تواند برخي از وظايف خود را به كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد، مركب از تعدادي از اعضاي هيأت امنا، تفويض نمايد. آيين‌نامه طرز تشكيل و شرح وظايف اين كميسيون توسط هيأت امنا به تصويب خواهد رسيد.[4]

ماده 10- رئيس بنياد

رئيس بنياد (معاون رئيس جمهور) بالاترين مقام اجرايي بنياد است. قائم مقام رئيس بنياد از ميان اعضاء هيات علمي و واجد شرايط زير انتخاب مي‌شود:

1ـ  داراي توانمندي علمي،پژوهشي و اجرايي در امور مربوط به نخبگان باشد.

2ـ داراي سوابق علمي و اجرايي درخشان بوده و آشنا با جامعه نخبگان و نيازهاي علمي آنان باشد.
3ـ آشنا به معيارهاي استاندارد بين المللي و سازوكارهاي بنيادهاي نخبه پرور جهان باشد.

4ـنسبت به نظام‌هاي علمي، اداري، مالي، اقتصادي و برنامه‌ريزي و مديريت كشور اشراف داشته باشد.
تبصره-رياست بنياد و قائم مقام ايشان به عنوان سمت آموزشي وپژوهشي محسوب مي‌شود.

ماده 11- الف ـ وظايف رئيس بنياد

1ـ اجراي كليه مصوبات هيائت امناء

2ـ اداره و هدايت امور بنياد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي آن درچارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هيات امناء

3ـ اداره شوراي نخبگان

4ـتأمين ساز و كار لازم جهت عملياتي كردن ايده‌هاي نخبگان

5ـ هماهنگي و هدايت مراكز علمي، اجرايي، توليدي، خدماتي (دولتي و غيردولتي)براي جذب و به‌كارگيري نخبگان كشور

6ـ پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در مواد اساسنامه به هيات امناء و پس ازتأييد هيات امناء جهت تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

7ـ برنامه‌ريزي براي تقويت روحيه و انگيزه‌هاي ديني، اخلاقي و ملي نخبگان در جهت خدمت به كشور

8ـارائه گزارش سالانه از فعاليت‌هاي بنياد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

9ـ اطلاع رساني مناسب و ساليانه به افكار عمومي در مورد فعاليت‌هاي بنياد

10ـ نصب و عزل كاركنان بنياد، تعيين حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئين نامه  استخدامي بنياد كه به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

11ـ حفظ و حراست اموال و دارايي‌هاي منقول وغيرمنقول بنياد

12ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه بنياد و ارائه آن به هيات امناءبراي بررسي

13ـ نمايندگي بنياد در كليه مراجع اداري و قضايي با حق توكيل به غيربراي استيفاي حقوق بنياد در حدود مقررات

14ـ ارائه ترازنامه و صورت منابع ومصارف تركيبي سالانه هيات امناء براي تصويب

ماده 12- شوراي نخبگان

شوراي نخبگان شوراي علمي بنياد است كه تركيب اعضاي آن متشكل از رييس بنياد (رئيس شورا)،قائم مقام و معاونان بنياد و 7 نفر عضو اصلي مي‌باشد كه از ميان نخبگان با پيشنهادهيات امناء و تأييد رئيس هيات امناء و حكم رييس بنياد به مدت 5 سال منصوب مي‌گردند. شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط هيات امناء تعيين مي‌گردد.

 

فصل سوم: امور مالي و اداري

ماده 13- بودجه بنياد از محل كمك‌هاي پيش بيني شده در رديف‌هاي بودجه ساليانه كل كشور و كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تأمين مي‌شود.

تبصره 1- بنياد مي‌تواند از محل منافع حاصل از تمامي موقوفات در نظر گرفته شده براي امور نخبگان براي برنامه‌هاي حمايتي و هدايتي خود استفاده نمايد.

تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند درقالب مقررات قانوني مورد عمل قسمتي از اعتبارات ساليانه خود را جهت كمك به بنياد اختصاص دهند.

ماده 14 – بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري،مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيات امناء كه به تأييد رئيس هيات امناءمي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و سايرقوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و معاملاتي و استخدامي اداره خواهد شد[5].

 

فصل چهارم: مقررات متفرقه

ماده 15-محل اصلي بنياد در تهران است و علاوه بر آن باتصويب هيات امناء مي‌تواند نمايندگي‌هايي در داخل و يا خارج از كشور داشته باشد.

ماده 16-اموال منقول و غيرمنقول و حقوق و ساير امكانات بنياد متعلقبه دولت است كه در صورت انحلال بنياد به نهاد رياست جمهوري تحويل خواهدشد.

 [1] - اصلاح شده در جلسه پانصد و نود و سه مورخ 23/08/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

[2] -اصلاح شده در جلسه پانصد و نود و سه مورخ 23/08/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

[3]-اصلاح شده در جلسه پانصد و هشتاد و هفت مورخ 20/04/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

[4]- الحاقي بر اساس مصوبه جلسه ششصد و هفتاد و سه مورخ 4/8/1389  شوراي عالي انقلاب فرهنگي

[5]- اصلاح شده در جلسه هفتصد  مورخ 17/08/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601