آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

آئین‌نامه‌ها

دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، هجدهمین جلسه شورای عالی عتف را به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، و با حضور اعضای شورا در تاریخ 2 شهریور 1394 برگزار نمود. از مصوبات مهم این جلسه بررسی آئین نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری پیشنهاد شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که مورد تصویب قرار گرفت. این آئین‌نامه به ‌استناد مصوبه هیأت وزیران مورخ 1393/12/17 به ‌منظور انجام برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوی کشور تنظيم شده است.

متن آیین‌نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری (ویرایش‌ششم)

 

دستورالعمل‌ها

دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری در راستای اجرایی نمودن شیوه‌نامه انجام برنامه ملی آینده‌نگاری، با همکاری کمیته علمی خود اقدام به تدوین مجموعه‌ای از دستورالعمل ها نمود که عبارتند از:

دستورالعمل شماره یک: دستورالعمل اجرای طرح‌های ملی آینده‌نگاری با محوریت دستگاه‌های اجرایی و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دستورالعمل شماره دو: دستورالعمل تشخیص صلاحیت و انتخاب مجری طرح‌های ملی آینده‌نگاری

 

راهنماها

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری، با هدف فراهم آوردن مجموعه راهنماهای عملی آینده‌نگاری، تلاش دارد تا هم مجریان آینده‌نگاری را از یک رویه یکسان به منظور اجرای آینده‌نگاری برخوردار نماید و هم از منظری دیگر، به توسعة استفاده از روش‌های آینده‌نگاری و همچنین نتایج آینده‌نگاری‌ها در جامعه یاری برساند. گزارش‌هایی که در سلسله گزارش‌های راهنماهای عملی منتشر می‌شود؛ نحوه مشارکت دستگاه‌ها و همکاری آن‌ها با دبیرخانه و همچنین برخورداری از هماهنگی اجرایی میان مجریان مختلف را تضمین می‌نماید.

راهنماي تشكيل پانل