جایگاه قانونی

براساس مصوبه‌ شماره 154202/ت51377هـ مورخ 1393/12/17 هیات وزیران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی انجام «برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری کشور» است که این مهم را از طریق معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی بعنوان «دبیرخانه» برنامه ملی آینده‌نگاری، به انجام می‌رساند. متن کامل مصوبه هیات وزیران در زیر آورده شده است.