ساختار

جهت انجام برنامه ملی آینده‌نگاری، طرح‌های ملی آینده‌نگاری توسط دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تعریف و اجرا خواهند شد که موضوع هر طرح می‌تواند یک بخش (مانند صنعت نساجی)، یا یک حوزه فناوری (مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات) یا یک مساله ملی (مانند بحران آب) باشد. ساختار انجام طرح‌های ملی آینده‌نگاری در شکل زیر نشان داده شده است:

 

نقش ارکان اجرای هر طرح ملی آینده‌نگاری عبارتست از:

کمیته راهبري: نقش این کمیته عبارت است از تصویب موضوعات نیازمند استفاده از بودجه پژوهشی 1 تا 3 درصد دستگاه‌ها جهت انجام آینده‌نگاری و تصویب نتایج و خروجی‌های طرح‌های ملی آینده‌نگاری جهت اجرا.

دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاري: نقش نظارتی، مشورتی و هماهنگی تمامی امور مربوط به هر طرح ملی آینده‌نگاری را برعهده دارد. دستورالعمل‌های مختلف جهت انجام هر طرح توسط دبیرخانه تهیه شده و تمامی امور مربوط به فرآیندهای اجرایی طرح‌ها نیز توسط دبیرخانه تصمیم‌گیری و تعیین می‌گردد. ریاست دبیرخانه بر عهده معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور بوده و امور دبیرخانه توسط دبیر برنامه ملی آینده‌نگاری، مدیریت می‌شود.

کمیته مدیریت طرح: نقش مشورتی و نظارتی جهت انجام هر طرح ملی آینده‌نگاری را داشته و با تصویب فرآیند و خروجی‌های طرح‌ها، به آنها مشروعیت مي‌بخشد. این کمیته تایید اهداف، خروجی‌های مطلوب، روش‌شناسی و برنامه ‌کاری، رویکردهای انتخابی و نظارت داخلی بر فرآیند انجام هر طرح ملی آینده‌نگاری را برعهده دارد.

مجري: مسئول اصلی اجرای هر طرح ملی آینده‌نگاری است که طی همکاری نزدیک با دبیرخانه، کمیته مدیریت طرح و پانل‌های خبرگان و فعالان مرتبط، به اجرای طرح مبادرت می‌ورزد.

شبكه فعالان و خبرگان: شبکه‌ای گسترده از فعالان و خبرگان مرتبط با هر طرح ملی آینده‌نگاری است که مشورت‌های تخصصی مرتبط با موضوع را در اختیار مجری و کمیته مدیریت طرح قرار می‌دهد.

دستگاه همكار: شامل نهادهاي دولتي و غيردولتي كه در انجام هر طرح ملي آينده‌نگاري، تمايل به همكاري و مشاركت با معاونت را دارند.