چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
  شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
 نشست هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور نشست هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
نشست هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور نشست هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشستی با حضور هیات رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir