شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از "نخستین ژنوم مرجع ایرانیان"
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از نخستین ژنوم مرجع ایرانیان
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir