يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
 ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری
 کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری
 کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
 حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری
مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکارمعاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکارمعاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری
مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری
مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
  کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، حمید زاده مشاور امور زنان در معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir