سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
 شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس‌جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس‌جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
 شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت، کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت، کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری
 شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس حمهوری
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید معاون اول رییس جمهوری از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه پارک فناوری پردیس معاونت علمی
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
جهانگرد مشاور وزیر ارتباطات ، صفاری نیا رییس پارک علم و فناوری پردیس معاونت علمی جهانگرد مشاور وزیر ارتباطات ، صفاری نیا رییس پارک علم و فناوری پردیس معاونت علمی
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir