سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
 قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
 صالحی رییس سازمان انرژی هسته ای صالحی رییس سازمان انرژی هسته ای
 صالحی رییس سازمان انرژی هسته ای ، زند حسامی مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی ، عصاره دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی معاونت علمی صالحی رییس سازمان انرژی هسته ای ، زند حسامی مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی ، عصاره دبیر ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی معاونت علمی
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری مراسم ترحیم دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir