شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری
بازدید شهردار تهران از شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری بازدید شهردار تهران از شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری
بازدید شهردار تهران از شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری بازدید شهردار تهران از شتاب دهنده پرسیس ژن وکارخانه نوآوری
افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
افشانی شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور هادی زند افشانی شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور هادی زند
افشانی شهردار تهران  ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
 افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
  افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افشانی شهردار تهران ، کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
محمدعلی افشانی شهردار تهران - پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ اقتصاد دانش بنیان - اسماعیل قادری فر  رئیس مرکز توسعه فناوری­های راهبردی محمدعلی افشانی شهردار تهران - پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ اقتصاد دانش بنیان - اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری­های راهبردی
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور بازدید سید محمدعلی افشانی شهردار تهران ازدانشگاه صنعتی شریف و مرکز پرسیس‌ ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir