شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
بیرنگ رییس مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ، حمیدزاده مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  بیرنگ رییس مرکز تعاملات علم و فناوری معاونت علمی ، حمیدزاده مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
قنبرپور دبیر نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)، اکرمی فر رییس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری قنبرپور دبیر نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)، اکرمی فر رییس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
 حمیدزاده مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری حمیدزاده مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
 بیرنگ رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی بیرنگ رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
 قنبرپور دبیر نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) قنبرپور دبیر نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
  بیرنگ رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، صفاری نیا رییس پارک علم و فناوری رییس جمهوری بیرنگ رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، صفاری نیا رییس پارک علم و فناوری رییس جمهوری
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018) هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex 2018)
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir