دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری -  دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  -  دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی- کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی- کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
 دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  - دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی- کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - دری نجف آبادی امام جمعه استان مرکزی- کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
سفر استانی ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان - قادری فررئیس مرکز توسعه فناوری­‌های راهبردی معاونت علمی  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان - قادری فررئیس مرکز توسعه فناوری­‌های راهبردی معاونت علمی
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری - صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی - کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2) سفر استانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مرکزی (2)
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir