رونق تولید
امروز : شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

اخبار > رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

صفحه اصلی > اخبار 


در یک تحقیق 5 ساله ؛

رتبه ایران در تعداد مستندات علمی حوزه آب ارتقا یافت

آب منبعی حیاتی که همیشه مورد توجه بوده و برضرورت مصرف بهینه آن تاکید شده است به خصوص در حال حاضر که تمامی منابع آبی رو به اتمام است و خطر خشکسالی تهدیدی جدی به شمار می رود .

آب منبعی حیاتی که همیشه مورد توجه بوده و برضرورت مصرف بهینه آن تاکید شده است به خصوص در حال حاضر که تمامی منابع آبی رو به اتمام است و خطر خشکسالی تهدیدی جدی به شمار می رود .


به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، از اینرو بسیاری از محققان و مسوولان توجه به این منبع حیاتی را به جد پیگیر هستن و به آن می پردازند و مطالعات و بررسی های بسیاری در این خصوص انجام می دهند تا در جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی این حوزه حرکت کنند .


انجام این اقدامات و تهیه مستندات آن موجب شده تا در بررسی های انجام شده در یک بازه پنج ساله از سال 2012 تا 2017 مشخص شود که رتبه ایران در خصوص تعداد مستندات علمی در حوزه آب ، خاک و محیط زیست ارتقا یافته است .
طبق آمار منتشر شده از سایت اطلاع رسانی (SCImago Journal & Country Ranking) رتبه ایران در حوزه مستندات علمی تخصصی آب ، خاک و محیط زیست صعودی بوده و ارتقا یافته است .


طبق آمار منتشر شده توسط journal & country ranking ) Scimago )ایران در سال 2013 در جهان در تهیه مستندات علمی در حوزه خاک رتبه 13، علوم و تکنولوژی آب رتبه 12، در حوزه مدیریت پسماند رتبه 15، آلودگی 15 و مهندسی محیط زیست رتبه 16 را داشته است و این رتبه در سال 2017 در حوزه خاک به 12، در حوزه علوم و تکنولوژی آب به 9، در مدیریت پسماند به 14، در موضوع آلودگی به 9 و در حوزه مهندسی محیط زیست به 13 ارتقاء یافته است.


تعداد مستندات ایران در سال 2013 در حوزه خاک 314، علوم و تکنولوژی آب 609 ، مدیریت پسماندها 273،آلودگی 531و مهندسی محیطزیست 352 بوده است که این آمار پس از رشد و ارتقاء طی 5 سال در سال 2017 در حوزه خاک 493، علوم و تکنولوژی آب 1081 ، مدیریت پسماندها 452،آلودگی 1081و مهندسی محیطزیست 656 رسیده که نشان از رشد و پیشرفت ایران در حوزه مستندات علمی دارد .

پایان پیام /26

 


شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت