رونق تولید
امروز : جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨

اخبار > برنامه ملي مقابله با بيابانزايي تدوین می‌شود

صفحه اصلی > اخبار 


ابراهیم باباییان:

برنامه ملي مقابله با بيابانزايي تدوین می‌شود

بر اساس فرجه زماني اعلام شده از سوي كنوانسيون بين المللي مقابله با بيابانزايي (UNCCD) و زمانبندي پيشبيني شده، مقرر است برنامه ملي مقابله با بیابان زایی کشور بازنگري و پس از تكميل، به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد ارسال شود.


بر اساس فرجه زماني اعلام شده از سوي كنوانسيون بين المللي مقابله با بيابانزايي (UNCCD) و زمانبندي پيشبيني شده، مقرر است برنامه ملي مقابله با بیابان زایی کشور بازنگري و پس از تكميل، به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد ارسال شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ابراهیم باباییان کارشناس علمی ستاد آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوری اظهار کرد: از آخرين فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه بيابانزدايي، فعال كردن مجدد كارگروه ملي بيابان-زدايي است كه متشكل از اعضاي حقوقي و حقيقي و كارشناسان دستگاههاي مختلف بوده كه دبيرخانه آن در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مستقر است.
وی اظهار کرد: در حقيقت وظيفه اصلي اين كارگروه، بازنگري سياستهاي قبلي مقابله با بيابانزايي به منظور تدوين گزارش کشوری و همسو سازی برنامه هاي ملی با استراتژی ده ساله (2018-2008)است. بر اساس اين معاهده، تمامي كشورهاي ذينفع بايد داراي يك برنامه جامع و مشخص در زمينه بيابانزدايي بوده و با يكديگر مشاركت موثري داشته باشند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که طي سي سال گذشته فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي فراواني در كشور صورت گرفته تصریح کرد: گستره فعاليتهاي ايران در سطح بين الملل در زمينه بيابانزدايي و ايجاد كمربند سبز به ويژه در حواشي كويرها سرآمد بوده و تجربيات بسيار ارزشمندي در اين زمينه كسب شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد : مقرر است اقدامات تمامي دستگاههاي اجرايي كشور در زمينه مقابله با بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي گردآوري و از طريق دبيرخانه كارگروه به كنوانسيون بين المللي جهت ارزيابي عملكرد اقدامات، ارسال شود.
پایان پیام/26شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت