سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : جمعه 12 آذر 1400
  • 1400/05/17 - 10:33
  • 782
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

در مسیر رشد فناوری‌های همگرا

علی رسولی*

بـا توجـه بـه پیچیدگـی و نوظهـوری فناوری هـای همگـرا در کشـورمان ایـران، بـه نظـر می رسـد توســعه و ســاخت محصــولات مرتبــط بــا آن در مراحــل ابتدایــی نیازمنــد حمایت هــای دولــت و ســرمایه‌گذاران خطرپذیــر باشــد.
یکــی از بســترهای حمایتــی، شــتابدهنده ها و مراکــز توســعه کســب و کار دولتــی و خصوصــی هســتند کــه بــا هدایــت اســتارتاپ‌های فنــاور در مســیر تجاری‌ســازی و اعطــای تســهیلات مربوطــه ســعی در کاهــش ریســک‌های ایــن مســیر و کاهــش رسیدن به زمــان موفقیت آن دارند.

از این رو برنامــه نوپاهــای فناوری هــای همگــرا بــا هــدف فراهــم آوردن بســتری مناســب بــرای تجاری‌ســازی ایده‌هــا و دســتاوردهای پژوهشــگران و گروه‌هــای فنــاور در حـوزه فناوری‌هـای همگـرا از اردیبهشـت ماه 1397 در قالـب دوره‌هـای 1 سـاله برگـزار شـد.

سه هدف اصلی این برنامه عبارت است از:شناسایی پژوهشگران و فناوران فعال حوزه فناوری های همگرا در سطح کشور؛ آشناسـازی پژوهشـگران و فنـاوران بـا فراینـد توسـعه فنـاوری و محصـول و کمـک به توسـعه محصـولات جدیـد؛ به هم رســانی فنــاوران، ســرمایه گذاران و توســعه دهندگان کســب و کار برای تجاری‌ســازی محصــولات نوآورانــه.

تــا بــه حــال اولیــن، دومیــن، ســومین و چهارمیــن دوره ایــن برنامــه بــا موفقیــت برگــزار شــده اســت. بــا کمک‌هــای برنامــه نوپــا تــا بــه حــال 7 اســتارتاپ از دوره اول، 4 اســتارتاپ از دوره دوم، 4 اسـتارتاپ از دوره سـوم و 1 اسـتارتاپ از دوره چهـارم موفـق بـه جـذب تسـهیلات مـادی یــا ســرمایه و راه انــدازی اســتارتاپ خــود شــده اند.

همچنیــن در حــال حاضــر، 4 اســتارتاپ از دوره ســوم و 12 اســتارتاپ از دوره چهــارم، پــس از دریافــت آموزش هــا و مشــاوره های لازم بــه دنبـال جـذب سـرمایه و تشـکیل کسـب و کار خـود هسـتند.

محورهــای علمــی برنامــه نوپاهــای فناوری هــای همگــرا مطابــق بــا فهرســت کالاها و خدمــات شــرکت های دانش بنیــان کشــور ارائــه شــده اســت. در آماده ســازی ایــن لیســت، 61 مــورد از مرتبط تریــن کالاها/خدمــات بــا فناوری هــای همگــرا انتخــاب شــده اند. از جملــه مهمتریــن رویدادهــای برنامــه نوپاهــای فناوری هــای همگــرا در ســال 1399 می تــوان بــه برگــزاری روز انتخــاب در  16 بهمن مــاه 1399 در مرکــز کارولوکــس دانشــگاه تهــران و برگــزاری دوشــنبه اســتارتاپی در  19 اســفندماه 1399 در محــل صنــدوق نــوآوری و شـکوفایی اشـاره کـرد.

مدیر ترویج و فرهنگسازی مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • گروه خبری : اخبار,یادداشت ها,برگزیده ها
  • کد خبر : 76852
کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت