سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 24 مرداد 1401

امور حقوقی و مجلس در هریک از سازمانها از جمله واحدهای مهم و اثربخش و کلیدی محسوب می‌شود که فعالیت‌های بسیار حساسی در تعامل میان سازمان با سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی به ویژه مجلس شورای اسلامی به آن واگذار شده است که یکی از مهمترین اهدافش،ارتباط موثر و پویا با مجلس شورای اسلامی بعنوان عالی ترین مرجع قانون گذاری می باشد.

آشنایی با رئیس

 

نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی

 

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری

 

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها

 

قوانین و مقررا ت مربوط به ماموریتهاي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري/1

 

قوانین و مقررا ت مربوط به ماموریتهاي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري/2

 

قوانین و مقررا ت مربوط به ماموریتهاي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري/3

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت