توسعه اقتصاد دانش بنیان در غیاب یک اکوسیستم نوآوری که بستر رشد و توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانشی را مهیا می سازد، غیرممکن به نظر می رسد. از این رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ویژه در طول سال های اخیر تلاش خود را بر فرهنگسازی و تقویت زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان در کشور متمرکز ساخته است. دانشگاه ها یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری به شمار می روند که فعالیت آن ها نقش اساسی در عملکرد کلان نظام نوآوری کشور دارد. از این رو باید با استفاده از همه ابزارهای سیاستی ممکن تلاش کرد تا دانشگاه ها بتوانند نقش بایسته خود در نظام نوآوری و فناوری کشور را به خوبی ایفا کنند. از جمله دانشگاه هایی که اخیرا توانسته است گام های ارزنده ای در این راستا بردارد، دانشگاه صنعتی شریف است. آمارها نشان می دهد به مدد راهبردها و اقدامات دانشگاه شریف در حیطه تجاری سازی دانش و فناوری، در حال حاضر بیش از 150 شرکت یا کسب و کار دانش بنیان توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان این دانشگاه شکل گرفته و تعداد آن ها به طور پیوسته رو به افزایش است. از این رو ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و  اقتصاد دانش بنیان به منظور کمک به اشاعه تجارب دانشگاه صنعتی شریف در زمینه تجاری سازی دستاوردهای دانشی و فناورانه دانشجویان و اعضا هیات علمی و شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان پایدار و توانمند، اقدام به مستندسازی راهبردها و اقدامات دانشگاه و  بررسی آثار و پیامدهای آن ها کرده است. امید است این گزارش که حاصل بررسی گزارش ها و مستندات مرتبط و گفتگو با مدیران و کارشناسان مطلع دانشگاه است بتواند به انتقال این تجربیات و تکرار آنها در سایر دانشگاه های کشور کمک کند.